2018-05-28 21:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június
 
 

 19 °C

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 


 
ONLINE ügyfélszolgálat:
 
skype azonosító:
ugyfelszolgalat.kmjv

Státusz:
 
msn azonosító:
ugyfelszolgalat@kecskemet.hu

Státusz:
 
Pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2017.06.30. péntek
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - A kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatti ingatlan egyes – jelen pályázati kiírás mellékletét képező helyszínrajzon jelölt – ingatlanrészeinek hasznosítása érdekében.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
151/2017. (VI.22.) határozata alapján
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerint
nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki

a kecskeméti 10208/5 hrsz-ú, Kecskemét, Izsáki út 3. szám alatti ingatlan egyes – jelen pályázati kiírás mellékletét képező helyszínrajzon jelölt – ingatlanrészeinek hasznosítása érdekében.

A pályázó a Vagyonrendelet 25. § (3) bekezdése alapján az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát az általa készíttetett forgalmi értékbecslésre alapozhatja. Az önkormányzat a benyújtott árajánlatokat és azokat alátámasztó forgalmi értékbecslést felülvizsgáltatja.

A kecskeméti 10208/5 hrsz-ú ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező településrendezési terv szerinti besorolása Vt-0000 településközponti vegyes terület.

I.
Az ingatlan központi részén elhelyezkedő felépítmények közül, a mellékelt helyszínrajzon jelölt volt istálló és lovarda épületek vonatkozásában ajánlat egy, vagy több épület bérletére, vagy megvásárlására, vagy új felépítmény építésére nyújtható be. Az egyes felépítményekre vonatkozó vételi szándék esetén azokat az önkormányzat önálló helyrajzi szám alatt kialakíttatja, és a felépítményekhez tartozó földterületre felépítményi jog lesz alapítva a nyertes pályázó javára.

A nyertes pályázó az általa megjelölt felépítményen kizárólag Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztési elképzeléseihez illeszkedő, hosszú távon fenntartható beruházást végezhet, az elvégzendő munkák és átalakítások körét a pályázat benyújtása előtt Kecskemét Megyei Jogú Város Főépítészével kell egyeztetni. (E körben a pályázat kiírója Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Várostervezési Osztályán keresztül biztosít konzultációs lehetőséget.)

A nyertes pályázónak minden, az épületen végzendő átalakítás során figyelemmel kell lennie a műemlékvédelmi és örökségvédelmi szabályokra és a beruházásokat ezen szabályok betartásával kell végrehajtania, melyre tekintettel a nyertes pályázó által az épület átalakítása kapcsán tervezett valamennyi építési tevékenységet az építésügyi és örökségvédelmi hatóságnak engedélyeznie kell.

II.
Az ingatlan északi részén a mellékelt helyszínrajzon jelölt telekmegosztást követően kialakuló ingatlanok vonatkozásában pályázat vagy egy, vagy több ingatlan megvásárlására, vagy pedig a kialakuló ingatlanokon felépítmény(ek) elhelyezésére és a felépítmény által elfoglalt földrészletre vonatkozó földhasználati jog megszerzésére nyújtható be. Utóbbi esetben a pályázat ráépítési és földhasználati szerződés megkötésére irányul.

A pályázó által megjelölt ingatlan tekintetében valamennyi építési munkálat tervezése és megvalósítása során törekedni kell az épület eredeti külső megjelenésének visszaállítására (ideértve többek között az épület eredeti tetőszerkezetét, nyílászáróit, homlokzatának színét és kialakítását). Pályázó köteles az érintett épület megközelíthetőségének jelenlegi viszonyait és a környező zöldfelületek jelenlegi mennyiségét fenntartani.

A beérkezett ajánlatokat a kiíró által kijelölt tagokból álló munkacsoport véleményezi, és folytatja le a tárgyalásokat a pályázókkal.

Az ingatlan és a hasznosítandó felépítmények Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezési és Jogi Iroda Jogi Osztály Vagyongazdálkodási Csoportjával (Kecskemét, Kossuth tér 1., félemelet 6., tel: 76/513-513/2197-es mellék) előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek.

Pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 6. számú hivatalos helyisége.

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

Az ajánlatokat legkésőbb 2017. augusztus 31. napján 10 óráig kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban „volt Rudolf laktanya” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázóval (pályázókkal) az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat a pályázat tárgyától, típusától, jellegétől függően adásvételi szerződést, bérleti szerződést, vagy ráépítési és földhasználati szerződést köt.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 60 nap.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c) jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

- Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

– A pályázó árajánlatát és az azt alátámasztó forgalmi értékbecslést. (Az önkormányzat a benyújtott árajánlatot és azt alátámasztó forgalmi értékbecslést felülvizsgáltatja.)

– Bérleti szerződés megkötése iránti ajánlat esetén annak megjelölését, hogy a bérleti szerződést határozatlan vagy határozott időre (ez utóbbi esetben az időtartam megjelölésével, amely 15 évnél nem lehet hosszabb) kívánja megkötni.

– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 60. napig ajánlati kötöttséget vállal.

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

– A pályázó részletes koncepcióját, illetve az erre vonatkozó látványterve(ke)t, megvalósíthatósági (fenntarthatósági) tanulmányt, vagy legalább 5 évre vonatkozó üzleti tervet,

– A tervezett beruházás költségvetését, és annak hitelt érdemlő igazolását (pl. banki igazolás, hitelígérvény, társbefektetői nyilatkozat), hogy a tervezett beruházáshoz szükséges forrás rendelkezésre áll, vagy biztosítható,

– Kecskemét Megyei Jogú Város Főépítészével lefolytatott egyeztetés(ek) dokumentumait,

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

A Vagyonrendelet 24. § (4) bekezdése szerint többfordulós pályázat esetén az első fordulóban érvényes írásbeli ajánlatot benyújtó pályázókat tárgyalásra kell meghívni a második, és szükség szerint a tárgyalások eredményétől függően versenyben maradtakat a további fordulókra. A pályázók a tárgyalások során ajánlatukat csak az önkormányzat számára kedvezőbb feltételekkel módosíthatják, és a pályázat elbírálására a tárgyalások befejezésével kerül sor.

A beérkezett pályázatokat a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által létrehozott munkacsoport értékeli, és folytatja le a tárgyalásokat az érvényes írásbeli ajánlatokat benyújtó pályázókkal.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok felbontásának helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 6. számú hivatalos helyisége.

Az ajánlatok felbontásának ideje:

A pályázatok bontására 2017. augusztus 31. napján 10 óra 30 perckor kerül sor.

Az ajánlatok felbontásának módja:

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása:

Az elbírálás ideje:

A pályázat elbírálására Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 60 nap – rendes ülésén kerül sor.

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városfejlesztési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság véleményének figyelembevételével Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A közgyűlés az Nvtv. 11. § (16) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli az önkormányzat fejlesztési elképzeléseihez való illeszkedés, a műemléki érdek, a hosszú távú fenntarthatóság és a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

Szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 6. számú hivatalos helyisége.

A szerződéskötés időpontja:

A nyertes pályázót a szerződés megkötésének időpontjáról az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, valamint a Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak.

Mellékletek:

- térképrészlet

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK