2019-11-28 11:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-17 08:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-10-13 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-09 14:58:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
December
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Archív pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2013.02.19. kedd
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére (Jókai utca)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) a 11 /2013. (II.14.) KH. sz. határozat alapján pályázatot ír ki Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi felépítményes ingatlan értékesítésére:

Hrsz, Cím Terület (nm) Megnevezés Cím Minimális
értékesítési
ár (nettó)
4072858kivett lakóház, udvarJókai utca 15.37.800.000,-Ft

Az ingatlan értékesítése ÁFA-mentesen történik.

A pályázati eljárás során pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

A Kecskemét, Jókai utca 15. szám alatti ingatlanon található épület az 1940-es évek elején épült, részben alápincézett, egy lakószintes, magastetős kialakítású. Az épület eklektikus stílusban épült, helyi védettség alatt áll, azaz elbontására nincs lehetőség. Az épület beépített bruttó alapterülete 485 m2. Az épület műszaki állapota miatt átfogó felújításra szorul.

Az ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az épített környezet helyi örökségvédelmének helyi szabályozásáról szóló 67/2009. (XII.17.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete szerint helyi jelentőségű egyedi értéknek minősül, így az ingatlanra az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki.

Az ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) szerint a „Lk/m105079” kisvárosias lakóövezet besorolású, kialakult zártsorú beépítési módú, ahol a legkisebb kialakítható építési telek nagysága adottságoktól függő, kialakult, a legnagyobb beépíthetőség mértéke 50%, az elhelyezhető megengedett építmény magasság a szomszédos építmények utcai építménymagasság átlaga ±0,5 m.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 12. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt építmények helyezhetőek el.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a környezetbe illeszkedő és a város építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartását figyelembe vevő felújításának biztosítása érdekében a helyi jelentőségű egyedi érték értékesítése esetén előszerződést kíván kötni. Az ingatlan vonatkozásában végleges adásvételi szerződés megkötésére a felújítást engedélyező jogerős építési engedély kiadását követően kerül sor.

Az ingatlan a jelenlegi állapotában, - a fűtés kivételével- közművesítve kerül értékesítésre, a jogerős építési engedély megszerzését követően.

Az ingatlan hasznosításának részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya ügyfélszolgálati irodáján (Kecskemét, Kossuth tér 1.) lehet részletes és bővebb felvilágosítást kérni.

A pályázat kiírója a vételár pályázó – mint vevő – általi teljes kifizetéséig fenntartja az ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát.

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 10. számú hivatalos helyisége.

Az ajánlatok benyújtásának ideje:
Az ajánlatokat legkésőbb 2013. március 18. napján 11.00 óráig lehet benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "Jókai u. 15.” jeligével lehet.

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat adásvételi előszerződést köt. A végleges adásvételi szerződés megkötésére az ingatlan vonatkozásában jogerős építési engedély szerzését követően kerülhet sor.

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a megvásárolni kívánt ingatlan minimális nettó értékesítési ár 5%-ának megfelelő összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.

Amennyiben a pályázat elbírálását követően a pályázónak felróható okból hiúsul meg az előszerződés megkötése, a pályázó elveszíti a pályázati biztosíték összegét.

Amennyiben az előszerződés, illetve a végleges adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó a pályázati biztosítékot elveszíti.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ingatlanon megvalósítani kívánt felújításra vonatkozó építési engedély jogerőre emelkedését követő 30. napig, legalább azonban a pályázat bontását követő 90 nap.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó adatait:
- természetes személy esetén: személyi adatait (név, születési idő, anyja neve, lakcíme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát
- átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti cégkivonat és aláírási címpéldány,
- cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerint, az (1) bekezdés 1. b) alpont ba) és bc)-bd) alpontjának, valamint c) alpont ca) és cb) alpontjában foglaltakról,
– A pályázó árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 9. § (4) bekezdése alapján a fizetési határidő – a szerződés aláírásától számított – 15 napnál hosszabb csak akkor lehet, ha az ellenérték megfizetése részben, vagy egészben pénzintézeti kölcsön igénybevételével történik, illetve, ha a fizetési határidőt a Közgyűlés legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja.
– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa az ingatlanon megvalósítani kívánt felújításra vonatkozó építési engedély jogerőre emelkedését követő 30. napig, legalább azonban a pályázat bontását követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
– A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
– A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Az ajánlatételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A kiíró Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdésének i) pontja alapján fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok felbontásának helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 10. számú hivatalos helyisége.

Az ajánlatok felbontásának ideje:
A pályázatok bontására 2013. március 18. napján 11.10 órakor kerül sor.

Az ajánlatok felbontásának módja:
Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

Az elbírálás ideje:
A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli rendes ülésén kerül sor.

Az elbírálásra jogosult:
A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének figyelembe vételével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.

Bírálati szempontok:
A Közgyűlés a benyújtott ajánlatokat mérlegelve szabadon dönt.

Az eredményhirdetés módja:
A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

Az adásvételi előszerződés és az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. félemelet 10.).

A szerződéskötés időpontja:
A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltak irányadóak.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK