2019-11-28 11:51:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-17 08:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-10-13 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-09 14:58:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
December
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Archív pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2013.02.19. kedd
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére (Téglagyár utca)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) a 24/2013. (II.11.) KVB. sz. határozat alapján nyilvános pályázatot ír ki az alábbi Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlanok értékesítésére:

Hrsz, Cím Terület (nm) Megnevezés Cím Minimális
értékesítési
ár (nettó)
2465598kivett beépítetlen területTéglagyár u. 33.13.280.000,-Ft
összesen (bruttó, Ft)16.865.600 ,-Ft

A fenti nettó értékesítési árat + 27 % ÁFA terheli.

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező településrendezési terv (a továbbiakban: TRT) szerint az ingatlan „ Lk 305062” kisvárosias lakóterület besorolású, kialakult oldalhatáron álló beépítési módú, ahol a legkisebb kialakítható építési telek nagysága adottságoktól függő, kialakult (600 m2), a legnagyobb beépíthetőség mértéke 40%, az elhelyezhető megengedett építmény magasság 4,5 méter. Az ingatlan közterület leadással nem érintett. A HÉSZ 16. § (3) bekezdése alapján kialakult területen az építési telek akkor is beépíthető, ha annak 2003. dec. 31. előtt kialakult mérete kisebb az övezeti előírásokban meghatározott legkisebb telekméreteinél, de az övezeti előírások egyebekben betartandók.

Az ingatlan jelenlegi állapotában, közművesítetlenül kerül értékesítésre, a későbbiekben a tervezett beruházásokhoz szükséges közműhálózat bekötése, a közmű szolgáltatók részére a szükséges hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése a leendő tulajdonos feladata és költsége.

Az ingatlan hasznosításának, beépítésének részletes szabályairól, előírásairól Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya ügyfélszolgálati irodáján (Kecskemét, Kossuth tér 1.) lehet részletes és bővebb felvilágosítást kérni.

A pályázati eljárás nyilvános, így pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 10. számú hivatalos helyisége.

Az ajánlatok benyújtásának ideje:
Az ajánlatokat legkésőbb 2013. március 18. napján 10.00 óráig lehet benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "Kecskemét, Téglagyár u. 33.” jeligével lehet.

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlanok tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a megvásárolni kívánt ingatlan minimális nettó értékesítési ár 5%-ának megfelelő összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.

Amennyiben a pályázat elbírálását követően a pályázónak felróható okból hiúsul meg az adásvételi szerződés megkötése, a pályázó elveszíti a pályázati biztosíték összegét.

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó a pályázati biztosítékot elveszíti.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó adatait:
a./ természetes személy esetén: a pályázó személyi adatait (név, születési idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát
b./ átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti cégkivonat és aláírási címpéldány,
- Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdés szerint, az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglaltakról,
– A pályázó árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár.
– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
– A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
– A teljes vételár megfizetésének ütemezését.

Az ajánlatételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A kiíró Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdésének i) pontja alapján fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja

Az ajánlatok felbontásának helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 10. számú hivatalos helyisége.

Az ajánlatok felbontásának ideje:
A pályázatok bontására 2013. március 18. napján 10.30 órakor kerül sor.

Az ajánlatok felbontásának módja:
Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

A pályázat, és az ajánlatok elbírálása:

Az elbírálás ideje:
A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap –, rendes ülésén kerül sor.

Az elbírálásra jogosult:
A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága dönt.

Bírálati szempontok:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a benyújtott ajánlatokat mérlegelve szabadon dönt.

Az eredményhirdetés módja:
A pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) félemelet 10. számú hivatalos helyisége.

A szerződéskötés időpontja:
A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltak irányadóak.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK