Ugrás a tartalomra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - intézményvezető (igazgató) munkakör betöltésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva pályázatot ír ki a Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház (6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18/a) intézményvezető (igazgató) munkakörének betöltésére.

 

Az intézményvezető (igazgató) munkakör betöltésével járó lényeges feladatok:

 • az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását,
 • felelős az intézmény finanszírozási egyensúlyának megőrzéséért, az észszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért,
 • felelős a kulturális értékeket hordozó szakmai munka színvonaláért, a Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház hazai és külföldi kapcsolatainak ápolásáért,
 • felelős a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért,
 • gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat,
 • képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt,
 • törekszik a fenntartói költségvetési támogatást kiegészítő pályázati források megszerzésére, növelésére.

 

A munkakör betöltésének feltétele:

 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • a végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének igazolása – mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik –, ennek hiányában, nyilatkozat, hogy a munkakör betöltését követő 2 éven belül elvégzi a képzést,
 • a munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak alapján jön létre,
 • az intézményvezető (igazgató) az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

 

A munkakör betöltésének időtartama:

A munkaviszony 2021. május 1. napjától - 2026. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

 

Bérezés és egyéb juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra az Mt., valamint az EMMI rendelet alapján kerül sor.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére, gazdaságos és hatékony működésére, menedzselésére vonatkozó konkrét szakmai és vezetői programját,
 • a felsőfokú végzettséget és közművelődési szakképzettséget, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséget és felsőfokú szakirányú szakképesítést igazoló bizonyítvány másolatát,
 • a végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat igazolását,
 • a kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolását,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó kéri-e zárt ülés tartását,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arról, hogy intézményvezető (igazgató) munkakör betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. április 1.

 

A pályázat benyújtásának helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház intézményvezető (igazgató) munkakörének betöltésére” megjelöléssel 1 példányban kell benyújtani.

A pályázat kiírója a pályázati kiírással kapcsolatban a konzultáció lehetőségét biztosítja.

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást Ladics Monika, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője nyújt az érdeklődőknek. (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. tel.: 76/513-524)

 

A pályázat elbírálásának határideje:

Az EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pályázati határidő lejártát követő első ülése.

 

A pályázati felhívással kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel és a határidőn belül benyújtásra kerül.

2021. március 2.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje