Ugrás a tartalomra

Városi Támogatási Program 2019.

HIRDETMÉNY

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. § alapján az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kialakult pandémiás helyzet miatt a 2019. évi Városi Támogatási Program keretében támogatott tevékenységek egy része nem került megvalósításra, melynek eredményeként a támogatottak körében nagy számban merült fel az igény arra, hogy projektjüket egy későbbi időpontban valósíthassák meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2019. évi Városi Támogatási Program keretében nyújtott támogatások felhasználási időszakának módosításáról szóló 51/2020. (VII.2.) határozatában az alábbiaknak megfelelően döntött.

Azon programok esetében, melyek a veszélyhelyzettől függetlenül a hatályos támogatási szerződésnek megfelelően megvalósításra kerültek, a támogatási összeggel történő elszámolások határideje 2020. július 15. napja marad.

Azon programokra vonatkozóan, melyek megvalósítása 2020. szeptember 30. napjáig megtörténik, a támogatottnak elegendő egy írásos nyilatkozatot benyújtania, melynek tudomásulvételével a támogatási szerződésben rögzített felhasználási időszak ezen időpontig meghosszabbodik, és a támogatási összeggel történő elszámolás végső határideje 2020. október 15. napjára módosul. Ebben az esetben nincs szükség a támogatási szerződés módosítására.

Amennyiben a programok fentieknél nagyobb késedelemmel valósulnak meg, a támogatottnak legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig egy határidő-módosítási kérelmet szükséges benyújtania a késedelem megindoklásával és a program megvalósítására kijelölt új dátummal. A kérelmek indokoltságának vizsgálata alapján az elbírálás egyedileg történik, azzal a kitétellel, hogy az alapítványok kérelmeivel kapcsolatos döntések esetében az alapítványi források átadásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében a közgyűlés dönt. Amennyiben a kérelem elfogadásra kerül, támogatási szerződésmódosítás szükséges, mely alapján a felhasználási időszak 2019. július 1. napjától 2020. december 31. napjáig, az elszámolások benyújtásának végső határideje pedig 2021. január 15. napjában kerül meghatározásra.

Kérjük nyilatkozataikat, illetve kérelmeiket szíveskedjenek Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere részére címezve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázatkezelési és Köszbeszerzési Osztályára (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) papír alapon eljuttatni, vagy az eredeti, cégszerűen aláírt kérelmet beszkennelve e-mail mellékletként megküldeni a palyazat@kecskemet.hu e-mail címre.

2020. július 09.

 


TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!

Az egyre erősödő civil szféra napjainkra a társadalom minden területét átfogja és fontos tartópillére demokráciánknak, az egyes közösségek érdekérvényesítésének. A nonprofit szerveződések és az önkormányzat együttműködése, együttgondolkodása jelentős erőforrásokat mozgósíthat közös céljaink megvalósítása érdekében. A civil társadalom a maga eszközeivel azon munkálkodik, hogy élhetőbb, színesebb, boldogabb legyen városunk, a különböző szerveződések számos területen kiegészítik, erősítik az önkormányzat feladatait.

Mindezeket szem előtt tartva Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat önként vállalt feladatai körében jelentős tételt jelent évről-évre különböző támogatások biztosítása. Az önkormányzat finanszírozása nélkül a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, oktatás, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek céljaikat nem képesek megvalósítani, ezért Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4/2019. (II.21.) határozatában elfogadta az elmúlt nyolc évben sikeresen megvalósított Városi Támogatási Programot az alábbi feltételekkel:

A Program éves szinten 110.000 E Ft előirányzatot biztosít a közgyűlés által meghatározott célokra. A támogatások elbírálásánál elsődleges szempontként a civil szervezetek által ellátott feladatok élveznek prioritást.

A pályázatok céljai úgy kerültek meghatározásra, hogy azok segítségével a város egésze gyarapodhasson, sikereket és fejlődést eredményezve.

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok egy fordulóban nyújthatóak be az alábbi határidő figyelembevételével:

2019. március 31.

 


HIRDETMÉNY

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét arra, hogy a Városi Támogatási Program 2019. évi Pályázati Felhívásában a Környezetvédelmi programok előirányzat keretében meghirdetett „Víztisztító berendezés beszerzésének támogatása, ezzel együtt támogatott a szénsavdúsított ivóvíz előállítására alkalmas berendezés beszerzése is” célra a Felhívás alapján kizárólag az alábbiak pályázhatnak:

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények.

- Nem önkormányzati fenntartású intézmények.

- Kecskemét területén működő civil szervezetek.

- Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok.

Fentiek értelmében egyéb gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek a hivatkozott célra nem pályázhatnak.

Megértésüket köszönjük.

 


A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, és a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a következő linkeken érhetők el:

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A pályázat elektronikus felületen nyújtható be, a kitöltő alkalmazás a vtp.kecskemet.hu címen érhető el. Az adatok rögzítése után az alkalmazás elkészíti a pályázati adatlapot, melyet legkésőbb az elektronikus benyújtási határidőt követő 5 napon belül cégszerűen aláírva papír alapon, a csatolt mellékletekkel együtt kinyomtatott formában kell megküldeni postai úton Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztályára (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), vagy személyesen benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalába 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fsz. 14. (bejárat - volt Tourinform Iroda) ügyfélfogadási időben. A fenti feltételnek nem megfelelően benyújtott pályázat érvénytelen.

Egyéb letölthető dokumentumok:

Pénzügyi elszámoláshoz szükséges nyomtatvány
Nyilatkozat átláthatóságról
Adatlap 5%-os kérelemhez

2019. február 28.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje