2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Beszámolók
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Beszámoló a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve közre-működésével létrehozott közalapítványok, alapítványok 2017. évi működéséről

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

30831-8/2018.

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 1. § (2) bekezdés e) pontja

alapján a közalapítvány alapító okiratban megjelölt ügyvezető szerve köteles a közalapítvány

működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait

nyilvánosságra hozni.

A Módtv 1. § (3a) bekezdése szerint közalapítvány esetén az egyesülési jogról, a közhasznú

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

törvény (a továbbiakban: Civil törvény) rendelkezéseit alkalmazni kell.

A Civil törvény 28. § (1) bekezdése alapján a civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi

és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával,

illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal, a jogszabályban meghatározottak szerint

köteles beszámolót készíteni.

A Civil törvény 2. § 6. pont c) alpontja szerint az alapítvány – a közalapítvány kivételével – civil

szervezetnek minősül.

A Civil törvény 29. § (2) bekezdése alapján a civil szervezet beszámolója tartalmazza:

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

A Civil törvény 29. § (3) bekezdése a fent írtakon túl előírja azt is, hogy a civil szervezet köteles

a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

A Civil törvény 46. § (1) bekezdése alapján a közhasznú szervezet – így a közhasznúsági

nyilvántartásba vett közalapítvány is –, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel

rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni

és közzétenni.

Az alapítványok és a közhasznú szervezetnek nem minősülő Magyar Animáció Háza

Közalapítvány, valamint Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kivételével a

közalapítványok a jogszabály értelmében benyújtották a közhasznúsági mellékleteiket, amelyek

alapján megállapítható, hogy 2017. évben megfeleltek a közhasznúsági feltételeknek.

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Korm. rendelet) 29. §-a kimondja, hogy a közalapítványnál kötelező a könyvvizsgálat, míg a

Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a közalapítványok kötelesek beszámolót készíteni.

Az alábbiakban felsorolt, önkormányzat által, illetve közreműködésével létrehozott

közalapítványok elkészítették és benyújtották a 2017. évre vonatkozó beszámolóikat

1. Magyar Animáció Háza Közalapítvány

2. Városi Szociális Közalapítvány

A közhasznúsági nyilvántartásba vett közalapítványok és alapítványok a 2017. évi

beszámolók mellett, a közhasznúsági mellékleteiket is elkészítették és benyújtották:

3. Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

4. Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány

5. Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

6. Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

7. Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján kötelező a könyvvizsgálat annál az egyéb

szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves szintre átszámított)

(ár)bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 300 millió forintot.

Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat a rendelet vagy más jogszabály előírásai szerint

nem kötelező, az egyéb szervezet dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával

könyvvizsgálót bíz meg.

Fentiekre tekintettel a Városi Szociális Közalapítvány, a Kecskemét Leskowsky

Hangszergyűjtemény Közalapítvány és a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány, mint

közhasznú közalapítványok benyújtották a beszámolójukat, könyvvizsgálói jelentésüket és

közhasznúsági mellékletüket.

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány és a Magyar Animáció Háza Közalapítvány,

mint nem közhasznú közalapítványok benyújtották beszámolójukat és a kötelező könyvvizsgálói

jelentést, melyek a beszámoló mellékletét képezik.

A Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány, valamint a Kecskemét Város – Bozsó

Gyűjtemény Alapítvány esetében csak abban az esetben lenne kötelező a könyvvizsgálat, ha a

vállalkozási tevékenységből elért éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet

megelőző két üzleti év átlagában meghaladná a 300 millió forintot. Ez azonban egyik

alapítványnál sem teljesült, így esetükben a könyvvizsgálat nem kötelező és könyvvizsgálói

jelentést sem csatoltak a közhasznúsági mellékleteikhez. Mindkét alapítvány azonban közhasznú,

így a kötelező közhasznúsági melléklet a benyújtott beszámolójuk részét képezi.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat által, illetve közreműködésével

létrehozott közalapítványok és alapítványok által elkészített, illetve benyújtott 2017. évi

működésükről szóló beszámolók jelen előterjesztésem mellékletét képezik. Az anyagok

terjedelmére tekintettel a mellékletek a közgyűlési meghívón feltüntetett linken lesznek

elérhetőek.

Az alapítványok határidőben eleget tettek a Civil törvény 30. § (1) bekezdése szerinti letétbe

helyezési és közzétételi kötelezettségüknek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni, valamint a határozat-tervezet

szerinti döntést meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2018. november 16.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás

alpolgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK