Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Tájékoztató a közérdekű bejelentések és panaszok benyújtásáról, intézéséről


Tájékoztató a közérdekű bejelentések és panaszok benyújtásáról, intézéséről
A panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján kell elbírálni.

Panasszal, közérdekű bejelentéssel vagy javaslattal bárki fordulhat szóban (személyesen ügyfélfogadási időben), telefonon, írásban (postai úton), vagy elektronikus úton (e-mailben) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához.
 
A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
 
A közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés szintén tartalmazhat javaslatot is.
 
A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás: olyan speciális eljárás, amelyben az eljáró szervnek az a feladata, hogy a panaszban, illetve a közérdekű bejelentésben foglaltakat kivizsgálja, majd ennek eredményéről – a megtett intézkedésről vagy az intézkedés mellőzésének indokairól – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt értesítse.
 
Nem minősül panasznak, közérdekű bejelentésnek a bírósági vagy közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó ügyben benyújtott beadvány, kérelem, egyéb irat.

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, PANASZOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Panasz, közérdekű bejelentés az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:
 
  • szóban: személyesen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálati irodán (bővebb információ ITT)
  • postai úton: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. székhelyre címezve
  • elektronikus úton e-mailben: cityhall@kecskemet.hu
  • telefonon: zöldszám+36-80/203-737 és 76/513-513

A közérdekű bejelentést, panaszt célszerű írásban eljuttatni a megjelölt elérhetőségek valamelyikére. A rövid, lényegre törő megfogalmazás segíti az ügyintézést. Írásbeli beadvány esetén törekedni kell az olvashatóságra.  A szóban megtett bejelentést Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyintézője jegyzőkönyvbe foglalja és a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Amennyiben a panaszos a szóbeli megkeresésére azonnali választ kap, és azt a panaszos tudomásul veszi, e tényt a panaszról felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
 
A közérdekű bejelentést az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa  közérdekű bejelentések védett   elektronikus rendszerében is meg lehet tenni. Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.
 
A BEJELENTÉS ÜGYINTÉZÉSE

A panaszt és a közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbítása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Fontos szabály, hogy a határidő annak meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a hat hónapot. Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi. Az eljárásra jogosult szerv a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésekor – a minősített adat, illetve a törvény által védett titok kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul írásban értesíti. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz   vagy közérdekű   bejelentés vizsgálata mellőzhető.  A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.
 
A PANASZOS VAGY A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTŐ VÉDELME

panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, feltéve, hogy e szerv az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy a panaszos, illetve a közérdekű bejelentő az adatai továbbításához hozzájárult. A törvény ugyanakkor kimondja, hogy ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, a személyes adatait át kell adni az emiatti eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek. A törvény fontos garanciális szabályként azt is kimondja, hogy ha a közérdekű bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a közérdekű bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a számára.  A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai a hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. Az adatkezelésre a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala személyes adatok kezeléséről szóló általános tájékoztatója (https://kecskemet.hu/varoshaza/adatvedelem) irányadó.
 
                                                                                                                           

2023. szeptember 25.