Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Tájékoztatás ajánlóív igényléssel, jelölt bejelentéssel kapcsolatban

Országgyűlési egyéni választókerületi jelölt az a nagykorú magyar állampolgár lehet, aki szerepel a központi névjegyzékben, összegyűjt legalább 500 darab érvényes ajánlást és az illetékes (az indulás helye szerinti) egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) nyilvántartásba veszi.

A választhatóságnak nem feltétele a magyarországi lakóhely, vagyis ennek hiányában is lehet valaki jelölt, feltéve, hogy kérelme alapján a központi névjegyzékben szerepel.

A választhatóság jogának korlátai:

Nem választható, vagyis nem lehet jelölt

 • akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,
 • aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
 • aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, illetve
 • aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll.
Az országgyűlési képviselők választásán egyéni választókerületben képviselőjelöltpárt jelöltjeként vagy

független jelöltként indulhat.

Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.

Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.

Ajánlás

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Jelöltet ajánlani csak az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI) által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletre jogosult személy útján – igényelhet az indulás helye szerinti OEVI-től. Az igény bejelentésére az A1 jelű formanyomtatvány szolgál.

Egy ajánlóíven 8 ajánlásra van lehetőség.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik!

Névviselés

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza, valamint ekkor kérheti a nevének részét képező „dr.” megjelölés elhagyását is. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

Az ajánlóívek átvétele

Az indulás helye szerinti választási iroda (OEVI) legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2022. február 12-én 8,00 órától adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az ajánlóív átvételére jogosult személynek.

Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye és a választókerület megjelölése. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét az A1 jelű formanyomtatvány szerinti sorrendben tünteti fel. A választási iroda sorszámmal látja el az ajánlóíveket.

Az ajánlóívek átvételére jogosult

- a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,

- a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

a) a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője;

b) a jelölő szervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványon a szervezet nevében eljárni jogosultként feltüntetett személy,

c) az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott személy,

d) az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy;

- az A1 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlen állapotban is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig, azaz 2022. február 25-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők újabb A1 jelű formanyomtatvány kitöltésével.

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre.

Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának és magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

 • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/ajanlasok.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az egyéni jelölt bejelentése

Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig, azaz 2022. február 25-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál (OEVB).

Az egyéni képviselőjelölt bejelentésére az E1 jelű formanyomtatvány szolgál.

A jelölt arcfényképét – ha hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez – jogszabályban meghatározott kiterjesztésű, felbontású és formátumú fájlban kell mellékelni.

 

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2022. február 25-én 16.00 óráig az íveket kiadó OEVI-nek. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2022. február 26-án 16,00 óráig kell visszaszolgáltatni. Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a választási irodának.

E kötelezettség elmulasztása esetén az OEVB hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft.

A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

Az ajánlások ellenőrzése

A leadott ajánlásokat az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg

a) az érvényes ajánlások száma eléri az 500-at, vagy

b) bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma semmiképpen sem érheti el az 500-at.

Amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

Az egyéni jelölt nyilvántartásba vétele

Az OEVB – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba a jelöltet.

Ha az OEVB a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a párt – 2022. február 25-én 16.00 órát megelőzően– pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, az A1 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz. Ebben az esetben újabb E1 nyomtatvány benyújtása is szükséges!

A pótlólagosan igényelt ívekre is az általános leadási határidők vonatkoznak, így a kitöltött íveket 2022. február 25-én 16.00 óráig, az üres íveket pedig másnap 16.00 óráig lehet leadni bírságfizetési kötelezettség nélkül.

A közös egyéni jelölt állítására vonatkozó szabályok

Az országgyűlési képviselők választásán a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltet is állíthat.

Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük a közös jelölt nyilvántartásba vételére illetékes OEVB mellett működő választási irodától a jogszabályban meghatározott A1 jelű nyomtatványon.

Amennyiben a közös jelöltet 5-nél több párt állítja, úgy ebben az esetben az A1 nyomtatvány 2. oldalából kell az igénylőknek további példányt csatolniuk. Ezen kell egyértelműen jelölni, hogy az itt feltüntetett jelölő szervezetek a 6., 7., stb. sorszámot kapják. Ezt megtehetik a nyomtatványon például a feltüntetett sorszámok áthúzásával és a helyes szám feltüntetésével, vagy a nyomtatványon lévő sorszámok tollal való átírásával.
Minden olyan megoldás elfogadható, amelyből a választási iroda számára egyértelműen kiderül, hogy pontosan hány szervezet állítja a jelöltet és azok milyen sorrendben szerepeljenek az ajánlóíven.

A közös jelöltet a jelölő szervezeteknek együttesen kell bejelenteniük a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes OEVB-nél a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon. A közös jelölt állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy a jelölt – a pártok költségvetési támogatása szempontjából – melyik jelölő szervezethez tartozik. 

A jelölt kiesése

Az egyéni jelölt kiesik, ha

 • a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törlésre kerül,
 • a válaszhatósága megszűnt,
 • a jelöltet állító pártot a Nemzeti Választási Bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
 • a szavazást legkorábban kezdő amerikai kontinensen létesített külképviseleten történő szavazás megkezdése – 2022. április 2. 11.00 óra - előtt a jelölésről írásban lemond.
A jelölt lemondásának bejelentésére az E1 jelű formanyomtatvány szolgál.

A lemondás a nyilatkozatnak az OEVI általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést – különös tekintettel a lemondó nyilatkozat benyújtásának módjára - a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza. A jelöltnek a fenti határidőt követő lemondása joghatás kiváltására nem alkalmas, a jelöltre leadott szavazatok érvényes szavazatnak minősülnek.

2021. október 29.