Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Alapszabály

 
A Kecskeméti Nyugdíjasszövetség

ALAPSZABÁLYA
 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadták el a szervezet alapszabályát.
 
I.
Az egyesület adatai (Szövetség)
 
 1. Az egyesület neve: Kecskeméti Nyugdíjasszövetség, továbbiakban Szövetség
 2. Az egyesület formája: Szövetség
 3. A Szövetség tagszervezeteinek névsorát, székhelyét
  az alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.
 4. A Szövetségnek rövidített elnevezése nincs.
 5. A Szövetség idegen nyelvű elnevezése
Kecskemét Pensioners Association,
 1. A Szövetség székhelye:
  6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  2.e. 32. ajtó
 2. A Szövetség honlapjának címe:
  https://kecskemet.hu/varosunk/kozosseg/civil-szervezetek/nyugdijas-szovetseg
 3. A Szövetség bélyegzője:
  köriratban: Kecskeméti Nyugdíjasszövetség,
  középen: az alapítás éve:1994
 
II.
A Szövetség célja, tevékenysége
       A Szövetség célja:
 
 1. A nyugdíjasok emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak, érdekeinek képviselete,    
társadalmi megbecsülésük erősítése, egészségi és kulturális szükségleteik támogatása.
 1. A nyugdíjasok összefogásának, a nyugdíjasklubok, -körök és egyéb nyugdíjasszervezetek   
létrejöttének támogatása, a szövetséghez történő önkéntes csatlakozásuk szorgalmazása.
 
      A Szövetség tevékenysége:
 
 1. A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, illetve más egyesülettel és szövetséggel, amely segíti a Szövetség eredményes működését és céljainak megvalósítását.
 2. Az időskorúak egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése érdekében egészségügyi felvilágosító és szűrőprogramokat, szociális segítő tevékenységet és mentálhigiénés akciókat szervez.
 3. Folyamatosan tájékoztatást nyújt az aktív időskort, az egészségügyi és szociális jólétet szolgáló lehetőségekről.
 4. A természet védelmére, megőrzésére, az egészséges környezet fenntartására ösztönző szemléletformáló és ismeretterjesztő programokat szervez.
 5. Közreműködik az idősek életviszonyainak feltárásában, kutatásában, megismertetésében, a generációk közötti kapcsolatok erősítésében.
 6. Ápolja és népszerűsíti az épített és a szellemi kulturális örökséget, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését. Részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásában. Kulturális programokat szervez.
 7. Közreműködik a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos programokban.
 8. Sportversenyek szervezésével, a rendszeres sportolási lehetőségek feltárásával, támogatásával segíti az idősek sport és rekreációs tevékenységének gazdagítását.
 9. Az időskorúak számára jogsegélyszolgálatot biztosít.
 10. Programokkal támogatja a korosztály fogyasztói jogainak, érdekének védelmét, továbbá a bűnmegelőzést, a közbiztonságot.
 11. Működteti a Szövetség irodáját.
 
III.
A Szövetség működésére vonatkozó általános szabályok
 
 1. A Szövetség önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célokra alakult.
 2. Nyilvántartott tagszervezetekkel, önálló költségvetéssel és képviselettel rendelkezik. Tagszervezetei tevékenységét szervezi.
 3. Tevékenysége során figyel más társadalmi rétegek jogos érdekeire is. Céljait és feladatait demokratikus módszerekkel kívánja megvalósítani.
 4. A jelen alapszabály a célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven való működését, elősegíti a tagszervezetek jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.
 5. A Szövetség működése nyilvános. Alapszabály szerinti tevékenységének legfontosabb adataiba, dokumentumaiba a kötelező adatszolgáltatással, valamint a honlapon történő közzététellel biztosít betekintést; tevékenységéről, szolgáltatásairól, programjairól saját honlapján, közösségi portálján és a helyi sajtón keresztül tájékoztat. Hivatali időben a Szövetség irodájában minden információ az érdeklődők rendelkezésére áll.
 6. A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.
 7. A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében az alapszabályban meghatározott alapcélt nem veszélyeztetve végezhet.
 8. A Szövetség gazdálkodása során elért bevételét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
 
IV.
Tagdíj
 
 1. A Szövetség tagszervezetei vagyoni hozzájárulásként nyilvántartott taglétszámuk alapján tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegére az elnökség tesz javaslatot, az éves tagdíj mértékéről a küldöttgyűlés dönt, melyet határozatban rögzít.
 2. A tagszervezetek a tagdíjat minden év március 31. napjáig egy összegben befizetik a Szövetség házipénztárába vagy a Szövetség bankszámlájára.
 3. A Szövetségbe újonnan belépő tagszervezet a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányos összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül befizeti a Szövetség házipénztárába vagy átutalja a Szövetség bankszámlájára.
 
V.
A tagszervezet
 
 1. A Szövetség tagja lehet az a kecskeméti vagy Kecskemét környéki jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely a Szövetség célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, csatlakozási szándékát - teljes bizonyító erejű magánokirat formájában - Belépési nyilatkozattal kéri.
 2. Minden tagszervezet önálló közösség: tagságáról, szervezeti felépítéséről, működési rendjéről, programjairól önállóan rendelkezik.  
 3. A tagszervezet a választott vezetője/elnöke által tartja a kapcsolatot a Szövetség elnökségével.
 
VI.
A tagszervezeti jogviszony létesítése
 
A tagszervezeti jogviszony a szervezet nyilvántartásba vételével jön létre. A Belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. A határozatot a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
 
VII.
A tagszervezeti jogviszony megszűnése
 
         A tagszervezeti jogviszony megszűnik
 1. a tagszervezet kilépésével,
 2. a tagszervezet kizárásával,
 3. a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével.
a) A tagszervezeti jogviszony a tagszervezet vezetőjének/elnökének a Szövetség elnökségéhez címzett teljes bizonyító erejű magánokirat formájában benyújtott írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntethető. A tagszervezet jogviszonya a nyilatkozat beérkezésének időpontjával megszűnik.
 
b) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja tagjai közül azt a tagszervezetet, amely jelen alapszabály rendelkezéseit vagy az elnökség és küldöttgyűlés határozatát nem tartja be, súlyosan vagy ismételten megsérti az egyesület jóhírnévhez való jogát.
 
c) A kizárási eljárást bármely tagszervezet vagy a Szövetség kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagszervezet vezetőjét/elnökét az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni. Szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen a tagszervezet vezetője/elnöke távolmaradása esetén teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba foglalt meghatalmazással ellátott képviselővel is képviseltetheti magát. Az ülésen biztosítani kell a tagszervezet vezetője/elnöke/képviselője számára a védekezési lehetőséget.
d) A tagszervezet kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló elsőfokú határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza, és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett tagszervezettel.
e) A kizárt tagszervezet a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen - a kézbesítéstől számított 15 napon belül - a Szövetség küldöttgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli küldöttgyűlést. A küldöttgyűlés nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel dönt. A küldöttgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti, és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett tagszervezettel.
 
VIII.
A tagszervezetek jogai
 
         A Szövetség tagszervezete jogosult
 1. jogait és kötelezettségeit a küldöttgyűlésben küldöttjei, minden egyéb esetben tagjai által választott vezetője/elnöke révén gyakorolni;
 2. taglétszámtól függően 1 vagy több (minden megkezdett 50 fő után 1 fő) küldöttet választani;
 3. szavazati jogát gyakorolni a küldöttgyűlésen, annak rendje szerint felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
 4. választott küldöttjének akadályoztatása esetén a küldöttgyűlésen a szavazati jogát teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba foglalt meghatalmazással megbízott képviselője útján gyakorolni, amennyiben a képviselő részére adott meghatalmazást a Szövetség elnökének a küldöttgyűlés kezdetéig átadták;
 5. vezetője/elnöke révén a Szövetség irataiba betekinteni;
 6. az általa szervezett, több tagszervezetet érintő program megvalósításához a Szövetségtől támogatást kérni;
 7. küldöttje(i) révén tagjaik közül jelölteket állítani a Szövetség tisztségviselőire;
 8. a Szövetség által szervezett programokon, eseményeken, rendezvényeken részt venni; 
 9. a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni;
 10. kezdeményezni tiszteletbeli elnöki cím adományozását a jelölt érdemeit bemutató írásos indoklás alapján.
 
IX.
A tagszervezetek kötelezettségei
 
            A Szövetség tagszervezete köteles
 1. az alapszabályban és a Szövetség más szabályzataiban foglaltakat betartani;
 2. a döntéshozó szervek határozatait, előírásait, rendelkezéseit végrehajtani;
 3. aktívan közreműködni a Szövetség céljainak, feladatainak teljesítésében;
 4. a küldöttgyűlés által elfogadott tagdíjat fizetni;
 5. a Szövetség jó hírnevét őrizni;
 6. választott küldöttje(i) nevét, elérhetőségét a megbízást teljes bizonyító erejű    magánokirati formában írásba foglalni, és a Szövetség elnökségének megküldeni a megválasztást követő 15 napon belül;
 7. választott küldött akadályoztatása esetén a meghatalmazott képviselő részére    teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásos meghatalmazást adni. A      képviselő a tagszervezet határozott idejű képviseletét akkor tudja ellátni, ha a meghatalmazástát adta a Szövetség elnökének;
 8. a tagszervezet adataiban - a tagszervezet vezetőjének/elnökének személyében, a szervezet székhelyében - bekövetkezett változásokat, az azt bizonyító taggyűlés hitelesített jegyzőkönyvével együtt a változását követő 8 napon belül az elnökséghez eljuttatni.
 
X.
A Szövetség szervezetei
 
     A Szövetség döntéshozó, ügyintéző, ellenőrző szervezetei:
 
 1. küldöttgyűlés
 2. elnökség
 3. felügyelőbizottság
 
      1. Küldöttgyűlés
 
           A Szövetség legfőbb döntéshozó szervezete a küldöttgyűlés, amely a tagszervezetek    
           küldöttjeiből és az általuk megválasztott elnökségből áll.
 
 1. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik
 1. az alapszabály módosítása;
 2. döntés a Szövetség megszűnéséről, egyesülésről és szétválásról;
 3. a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása;
 4. a felügyelőbizottság és a jelölő bizottság megválasztása;
 5. az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
 6. az éves szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása;
 7. tiszteletbeli elnöki cím adományozása;
 8. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
 1. A küldöttgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
 2. A küldöttgyűlést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt írásban, igazolható módon kiküldött meghívóval hívja össze.
 3. Írásbeli, igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
 4. Ha a küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
 5. A küldöttgyűlési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a küldöttgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat olyan részletezettséggel, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
 6. A küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt küldöttgyűlés változatlan napirendi pontokkal azonos helyszínen és napon, az eredeti időponthoz képest 30 perc elteltével megtartásra kerül. A megismételt küldöttgyűlés – tekintet nélkül a küldöttek számára – határozatképes.
 7. A küldöttgyűlési meghívót a Szövetség honlapján is nyilvánosságra kell hozni.
 8. A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagszervezetek és a Szövetség szervezetei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, illetve elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben a döntés meghozatalától számított 2 napon belül igazolható módon közli a tagszervezetekkel. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
 9. Az elnökség köteles a küldöttgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
  1. Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
  2. a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
  3. a Szövetség céljainak elérése veszélybe került; 
  4. ha az egyesület elnöki tisztsége bármely oknál fogva megüresedik.
 10. Ezekben az esetekben az összehívott küldöttgyűlés köteles az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.
 11. A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
 12. A küldöttgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A küldöttgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnököt, továbbá a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint szükség esetén a háromfős szavazatszámláló bizottságot.
 13. A küldöttgyűlésen megjelent küldöttekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a küldött, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a küldöttgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
 14. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
  1. a Szövetség nevét és székhelyét;
  2. a küldöttgyűlés helyét és idejét;
  3. a küldöttgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
  4. a küldöttgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
  5. a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
 15. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a küldöttgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott jelenlévő tag hitelesíti.
 16. A küldöttgyűlés határozatát a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok alapján – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
 17. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
  1.  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja;
  5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
  6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 18. A Szövetség alapszabályának módosításához, a Szövetség egyesüléséhez és szétválásához, céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 19. A küldöttgyűlési határozatokat a levezető elnök a küldöttgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tagszervezetekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak a Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
 
        2.  Elnökség
 
        1. A Szövetség ügyvezető szervezete a 9 tagból álló elnökség (vezető tisztségviselők). Dönt  
            mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a küldöttgyűlés  
            kizárólagos hatáskörébe. Tagjai: az elnök, 3 elnökhelyettes, 5 elnökségi tag. Ülésein
            tanácskozási joggal jelen lehetnek a felügyelőbizottság tagjai.
        2.  A Szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el.
        3.  A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
        4.  A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
        5.  Az elnökség tagjait (vezető tisztségviselőit) a küldöttgyűlés választja 4 év határozott  
             időtartamra. Elnökségi tagnak csak olyan személy jelölhető, aki tagja a Szövetségnek, és
             akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
        6.  A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik
 1. a megbízatás időtartamának lejártával;
 2. visszahívással;
 3. lemondással;
 4. a vezető tisztségviselő halálával,
 5. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 6. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
        7.  A vezető tisztségviselő a megbízatásáról az elnökséghez intézett nyilatkozattal bármikor   
             lemondhat. A lemondás a bejelentéstől hatályos.
        8.   Amennyiben a vezető tisztségviselő megbízatása a megbízatás időtartamának lejárta előtt (6.    
              b-f) szűnik meg, az elnökség az új vezető tisztségviselő megválasztásáról a választási  
              szabályok betartásával 60 napon belül gondoskodik.
        9.  Amennyiben az elnök vezető tisztségviselői megbízatása a megbízás időtartamának lejárta  
             előtt (6. b-f) szűnik meg, az elnökség által kijelölt elnökhelyettes látja el az elnöki feladatokat
             az elnök megbízatása megszűnésének időpontjától a következő küldöttgyűlésig, legfeljebb
             60 napig.
10.  Nem lehet vezető tisztségviselő az,
                        a)   akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre  
                               ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem  
                               mentesült;
                        b)   aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont);
                        c)   akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak.
       11. Az elnökség hatáskörébe tartozik
                        a)  a kapcsolattartás és együttműködés a tagszervezetek vezetőivel/ elnökeivel a  
                             szövetség céljainak elérésében;
                        b)  az éves szakmai munkaterv elkészítése, annak egyeztetése a tagszervezetek
                             vezetőivel/elnökeivel;
                        c)  a Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
                             meghozatala;
                        d)  a beszámolók előkészítése, és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése;
                        e)  az éves költségvetés elkészítése, és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése;
                        f)   a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére   
                             vonatkozó, a küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
                             végrehajtása;
                        g)  a küldöttgyűlés összehívása, a tagszervezetek vezetőinek/elnökeinek és a
                             Szövetség   felügyelőbizottságának értesítése;
                        h)  az elnökség által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
                        i)   részvétel a küldöttgyűlésen, válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
                        j)   a tagszervezetek nyilvántartása;
                        k)  a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek a
                             vezetése, a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
                        l)  a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és   
                             annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
                        m) a tagszervezet felvételéről való döntés;
                        n)  javaslattétel a tagdíj összegére;
                        o)  döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe  
                             utal.
 1. Az elnökség üléseit szükség szerint, de negyedévente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon.
    2.   Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség    
          határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele
           jelen van.
    3.   A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
                        a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy  
                              terhére másfajta előnyben részesít;
                        b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
                        c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
                        d)  akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
                        e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
                             kapcsolatban áll;
                        f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
     4.  Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti, és az érintett tagszervezetekkel  
          a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
          határozatoknak a Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
 
      3. Felügyelőbizottság
 
1.  A Szövetség küldöttgyűlése 3 tagú, a jogszabályi feltételeknek mindenben megfelelő    
     felügyelőbizottságot választ.
 1. A felügyelőbizottság feladata a szövetség szervezeteinek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi határozatok végrehajtásának betartatása, annak ellenőrzése.
 2.   Ügyrendjét maga állapítja meg, tagjai sorából szavazattöbbséggel elnököt választ.
 3.   A felügyelőbizottság üléseit saját munkaterve szerinti gyakorisággal (de legalább évente egyszer, a beszámolójelentés elkészítése előtt) telefonon vagy írásban az elnök hívja össze, üléseiről jegyzőkönyvet készít, amelyet a felügyelőbizottság mindhárom tagja aláír. Döntéseit szavazattöbbséggel hozza.
 4.   A felügyelőbizottság tagja az lehet, akinek cselekvőképességét a feladata ellátásához szükséges körben nem korlátozzák.
 5.   Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben az elnökség tagjaira vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá akinek hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.
 6.   A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére, az elnökség tagjainak megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 7.    A felügyelőbizottság rendszeresen ellenőrzi a Szövetség alapszabály szerinti működését, pénzügyi helyzetét és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet a Szövetség könyveibe, irataiba, azokat megvizsgálhatja.
 8.   A felügyelőbizottság köteles az elnökséget tájékoztatni, a küldöttgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Szövetség működése során jogsértés, vagy a Szövetség érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt. Ennek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, enyhítése az intézkedésre jogosult szerv intézkedését teszi szükségessé.
 9.  A küldöttgyűlést a felügyelőbizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte után a küldöttgyűlés összehívására maga is jogosult.
 10.  Amennyiben a küldöttgyűlés a törvényes működés helyreállítására a szükséges intézkedése-ket nem teszi meg, a felügyelőbizottság haladéktalanul köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 
 1. Záró rendelkezések
 
  Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.     
            törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
            működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az     
            irányadóak.
 
            Kelt: Kecskemét, 2023. év. március hó 31. napján
 
 
Alulírott Kormányosné Makai Eszter elnök a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 38 § (2) bekezdése értelmében igazolom, hogy a létesítő okirat szövege megfelel a létesítő okirat hatályos tartalmának. Kecskemét, 2023. március 31. napján
 
                                                                                           Kormányosné Makai Eszter s. k.
                                                                                                             elnök
 
 
Tanú: Dr. Hajdú Lajosné  
Lakcíme: 6000 Kecskemét, III. Béla krt. 6.
Személyi igazolvány száma: 757431CE
 
Tanú: Szabó Istvánné
Lakcíme:6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 2.
Személyi igazolvány száma: 201010AH
 
 
 
 
 
 
 
 

2024. január 14.