2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Beszámolók
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Beszámoló a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

2159-2/2018.

Tisztelt Közgyűlés!

A bizottság a 2018. évben 13 alkalommal ülésezett, 6 rendes és 7 rendkívüli ülést tartott.

Együttes ülés szervezésére nem került sor, határozatképtelenség egyetlen esetben sem fordult elő.

A bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva összesen 242 határozatot fogadott el.

A rendkívüli ülések összehívását indokolta, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet tervezetét és annak módosításáról szóló rendelet-tervezetet, továbbá a zárszámadásról szóló rendelet tervezetét a bizottsági véleménnyel együtt kell a közgyűlés tagjai részére megküldeni.

Mindemellett egyes esetekben a gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntéseket (beszámolók, üzleti tervek elfogadása) célszerű volt rendkívüli ülés keretében megtárgyalni az ülések időtartamára, illetve a meghívottak számára való tekintettel.

I./ A bizottság az alábbi témakörökben hozott döntéseket:

1.) Az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatban 42 esetben fogadott el határozatot, a következők szerint:

 A vezető tisztségviselők, a könyvvizsgálók és felügyelő bizottsági tagok megválasztásával, díjazásával kapcsolatos ügyekben,

 az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásáról,

 a féléves és a számviteli törvény szerinti éves beszámolók, üzleti tervek, szervezeti és működési szabályzatok és a felügyelő bizottsági ügyrendek elfogadásáról.

2.) Ingatlanértékesítések tekintetében a bizottság:

 döntött önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos pályázatok kiírásáról 9 esetben, önkormányzati tulajdonú ingatlanértékesítésekről 6 esetben, valamint önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése érdekében kiírt pályázatok elbírálásáról 9 esetben,

 ingatlanértékesítésekről döntött 15 esetben a lakásokban lakó bérlők részére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelete 32. § (2) bekezdése alapján meghatározott vételárakon,

 döntött a Kecskemét, Hoffmann János utca 17. szám alatti, 3227 hrsz-ú ingatlan egy részének telekkiegészítésként történő értékesítéséről,

 közterületet érintő telekalakítással kapcsolatosan úgy döntött, hogy a 158/2017. munkaszámú változási vázrajz szerint hozzájárul a kecskeméti 10576/278 hrsz-ú ingatlan összesen 1570 m2 nagyságú részét érintő - bruttó 15.000,- Ft/m2, azaz bruttó 23.550.000,- Ft értékű – cseréhez, amennyiben a 10576/278 hrsz-ú ingatlan 1570 m2 nagyságú részét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 26. napján tartandó ülésén forgalomképessé nyilvánítja, (a közgyűlés az ingatlanrészt forgalomképessé nyilvánította),

 a kecskeméti 7393/2 hrsz-ú, 417 m2 nagyságú ingatlant vonatkozásában úgy döntött, hogy a 120/2018. munkaszámú változási vázrajz szerint csere jogcímén – 4.236.720,- Ft értéken – értékesíti a kecskeméti 7386 hrsz-ú ingatlan 417 m2 nagyságú részének tulajdonjogáért cserébe, amennyiben a kecskeméti 7393/2 hrsz-ú ingatlant Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. október 18. napján tartandó ülésén forgalomképessé nyilvánítja, (a közgyűlés az ingatlanrészt forgalomképessé nyilvánította).

3.) A bizottság döntött a Kecskemét, Budai u. 7. szám alatti ingatlan egy részének bérlet útján történő hasznosításáról a Kurázsi Táncműhely Egyesület és a Hírös Néptánc Tanoda Közhasznú Egyesület részére.

4.) A bizottság döntött az önkormányzatot az alábbiak szerint külföldön képviselő hivatalos delegáció tagjairól és tartalék tagjairól:

 Beregszászi Napok rendezvényei (Ukrajna),

 Sepsiszentgyörgyi Szent György Napok (Románia),

 Nemzetközi Gyermek Játékok Jeruzsálemben (Izrael),

 Cseresznyefesztivál Süleymanpasa (Törökország),

valamint a Galántai Vásáron (Szlovákia) való részvételről készült tájékoztatót tudomásul vette.

5.) A bizottság 8 esetben hagyta jóvá a költségvetésben szereplő „Választókerületi keret” felosztását.

6.) A bizottság 13 esetben döntött az önkormányzat által alapított vagy részvételével működő alapítvány, közalapítvány felügyelőbizottsági, valamint kuratóriumi tagságával kapcsolatos ügyekben.

7.) A bizottság 18 tájékoztatót fogadott el 2018. évben, havonta megtárgyalta az önkormányzat tárgyhavi finanszírozási, illetve likviditási ütemterveit.

8.) A bizottság a tagjaiban bekövetkezett személyi változás miatt módosította a 2/2014. (XI. 6.) VPB. számú határozattal elfogadott Ügyrendjét. (A közgyűlés Laskovics Diána lemondását követően Szénási Tibort választotta új tagnak.)

9.) A bizottság elfogadta a 2018. I. és II. félévi munkatervét.

10.) A közgyűlés elé elkészítette a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

II./ A bizottság az alábbi témákat véleményezte:

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva hozta meg a legtöbb határozatot, 12 rendelet-tervezetet és 81 határozat-tervezetet véleményezett, melyek közül az alábbiak kapcsán módosításokat javasolt a közgyűlés számára:

 Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány, valamint a Kecskemét Város Bozsó Gyűjtemény Alapítvány módosított alapító okiratának elfogadása,

 a KIK-FOR Kft. 2017. évi vagyonkezelési tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása,

 pályázatok benyújtása a Kecskeméti Katona József Múzeum fejlesztéseire,

 a kecskeméti 21934/2 hrsz-ú, természetben Homokbánya térségében található ingatlan ideiglenes sportcélú hasznosítása,

 támogatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programba,

 KIK-FOR Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala,

 a Hírös Sport Nonprofit Kft. szétválásával kapcsolatos végleges döntések meghozatala.

Emellett a bizottság véleményezte

- a „Város Kulcsa” kitüntetés adományozását,

- a „Pro Urbe” kitüntető cím adományozására vonatkozó előterjesztést.

A bizottság javaslatot tett:

- a dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására,

- a megyei kitüntető díjak adományozására.

A bizottság a Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat véleményezte:

 a „Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok” előirányzata keretében Kecskemét város fennállásának 650. évfordulójához kapcsolódó programokra benyújtott pályázat során 1 pályázót javasolt támogatni 600.000,- Ft összegben,

 a „Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok” előirányzatára beérkezett 70 pályázat közül 43 pályázatot javasolt támogatni 37.900.000,- Ft összegben, 23 pályázatot nem javasolt, 4 pályázatot pedig érvénytelennek nyilvánított.

III./ Sport ügyek:

A 4/2015. (II. 12.) VPB. számú határozattal létrehozott Sport Munkacsoport a 2018. évben 5 alkalommal ülésezett.

A munkacsoport kiemelt feladatának tekintette a 2018. évi Városi Támogatási Program sport és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos programok támogatására beérkezett pályázatok véleményezését.

IV./ A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette:

 az „Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala” tárgyú előterjesztést,  a „Kecskemét Gazdasági fejlődéséért Díj”, a „Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj”, valamint a „Kecskemét Sportjáért Díj” adományozására vonatkozó előterjesztéseket.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni, és azt a határozat-tervezetben foglaltak szerint elfogadni.

Kecskemét, 2019. január 16.

Leviczky Cirill

bizottsági elnök

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK