2019-12-23 15:53:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-12-20 12:03:00 | Bővebben...
 
 
 
 
Február
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Tájékoztató
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Tájékoztató a közgyűlés 2016. június 30-án megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre adott válaszokról

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

14.857-15/2016.

A közgyűlés 2016. június 30-án megtartott közmeghallgatásán felvetett kérdésekre – az ülésen megválaszolt kérdések kivételével - adott válaszokról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:

1.) Nyúl Józsefné Kecskemét, Petőfi Sándor utca 2. VI/35. szám alatti lakos felszólalása során elmondta, hogy az illegális szemétlerakás és a közparkok kinézete nagyon elcsúfítják a várost. Példaként a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ előtti közparkot említette.

- Továbbá elmondta, hogy korábban a városnak volt helyi rendelete, amely szabályozta a galambok etetését. Egyre gyakoribb, hogy az emberek, főleg a hajléktalanok éjjel-nappal etetik a galambokat. Hiába próbálják megóvni a házaikat a galamboktól, hiszen a kiszórt magvakat is alig tudják feltakarítani. Kérte a rendfenntartók segítségét.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a kezelésében álló közterületek tisztántartásáról és zöldfelületek gondozásáról folyamatosan gondoskodik, a beérkező bejelentéseket, panaszokat minden esetben kivizsgálja, a jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítására a szükséges intézkedéseket megteszi. A közterületek köztisztasági munkáinak elvégzéséről és ennek keretében a közterületeken elhagyott hulladékok összegyűjtéséről és elszállításáról Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városgazdasági Kft. között létrejött közfeladat ellátási szerződés alapján, éves közszolgáltatási feladatterv szerint a Városgazdasági Kft., mint közszolgáltató gondoskodik. Ezen felül a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is napi rendszerességgel városszerte több csapattal gyűjti a hulladékot a kulturált és tiszta környezet fenntartása érdekében.

- A felszólalót továbbá tájékoztattam arról, hogy a közterületen történő galambetetéssel kapcsolatos magatartás miatt jelenleg a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) alapján lehet eljárást lefolytatni. Jelenleg viszonylag szűk körben szabályozza a Szabs. tv. a lakossági együttélést zavaró, sértő magatartásformákat, a közterületek rendjét. Köztisztasági szabálysértés miatt a rendőrség és a Kecskeméti Városrendészet helyszíni bírságot szabhat ki, valamint feljelentés alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala (Kecskemét, Széchenyi krt. 12.), mint általános szabálysértési

2

hatóság pénzbírságot állapíthat meg. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontja alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást kapott, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. A fenti témában a helyi rendelet előkészítése folyamatban van, a felszólalásban említett magatartás a helyi rendelet megalkotásával szankcionálható lesz, amely elősegíti a jogkövető magatartás érvényesülését.

2.) Vámosné Rab Ilona Kecskemét, Liszt Ferenc utca 1. fsz. 2. szám alatti lakos felszólalása során a következőket mondta el:

- Véleménye szerint mindenkinek kötelessége a növények védelme és a környezet tisztántartása. Az utóbbiban sok kifogás található, de a lakosság összefogásával ez megoldható. Fontos a kertek tisztántartása, gondozása, valamint a járda és az úttest közötti növények gondozása is. A csatornalefolyók tisztántartása is közügy.

- Javasolta, hogy a Dobó krt-i körforgalomhoz jelzőlámpa kerüljön kihelyezésre.

- Javasolta továbbá a buszmegállók lefedését a következő megállóknál: Rákóczi utcán a Cifrapalotánál, a Békefasor-Kandó Kálmán utca sarkán, a Kandó Kálmán utcában a Hunyadi János téri megállónál.

- Felszólalása során továbbá kérte, hogy a 12-es és a 20-as autóbuszjárat alsóplatós legyen, valamint a buszok a Széchenyi téri pályaudvaron ne az úttest közepén tegyék le az utasokat, hanem a járda szélén.

- Elmondta továbbá, hogy a Hunyadi János téren általános iskola, szakközépiskola, orvosi rendelő és gyógyszertár is található, azonban a parkolás nem kellően megoldott. A járdák állapota is kifogásolható, melyek töredezettek, gödrösek. Példaként a Czollner közi járdát említette, amely balesetveszélyes.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta az alábbiakról:

- A környezet tisztántartására adott válasz megegyezik a Nyúl Józsefné első felvetésére adott válasszal.

- Kecskeméten a csapadékcsatorna-rendszer karbantartását üzemeltetési szerződés alapján a BÁCSVÍZ Zrt. végzi, ennek keretében a lakossági bejelentések és a helyszíni bejárásaik során tapasztaltak alapján a zárt csapadék-csatornára rákötött víznyelők tisztításáról is rendszeresen gondoskodnak.

- A Dobó körút-Petőfi Sándor utca kereszteződésében évekkel ezelőtt megépült körforgalom Dobó krt-i ágánál a nap nagy forgalmú időszakaiban a gyalogátkelőhelyen a gyalogosok szabályozatlan, folyamatos átkelése miatt jelentős torlódás alakul ki, ezzel csökkentve a körforgalom átbocsátó képességét. Az önkormányzat a probléma feloldása érdekében tanulmánytervet készíttetett, amely a következő megoldást javasolja: Az Univer ABC előtti gyalogátkelőhely a körforgalomtól távolabbra - minimum 15-20 méterre - történő áthelyezésével lehetőség nyílna annak jelzőlámpával való szabályozására. A szalagház előtt meglévő jelzőlámpás zebra és a tervezett zebra tökéletes hangolása a körforgalom által ugyan nem biztosítható, de azzal a megoldással, hogy a gyalogátkelőhelyek periódusideje megegyezik, lényegesen csökkenthető a járművek várakozási ideje és csökken a torlódás.

A rendszer több programot tartalmaz, igazodva a forgalom nagyságához. Hátránya, hogy az átépítés a gyalogosokat a Petőfi utcai főiránytól eltérő útvonalon, relatíve jelentős kerülővel vezeti át a Dobó körúton. Előzetes költségbecslés szerint az átépítés költsége mintegy 15-20 millió Ft. Fentieket mérlegelve az új forgalmi rend bevezetéséről további egyeztetések szükségesek.

3

- A jelzett buszmegállók területén a buszváró kihelyezésének lehetőségeit megvizsgálja a polgármesteri hivatal, és amennyiben az műszakilag kivitelezhető, úgy a kérést továbbítja a Városgazdasági Kft-nek azzal, hogy a buszvárók kihelyezését tervezze be a 2017. évi feladatok közé, és gondoskodjon a kivitelezésről.

- A közösségi közlekedést érintő észrevételeket a Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója részére megküldtük, és kértük a 12-es és 20-as autóbuszjáratok esetében az alacsonypadlós járművek előnyben részesítését, valamint az utasok biztonságos fel- és leszállásának biztosítása érdekében a peron melletti utas csere biztosítását.

- A Hunyadi tér környezetében a parkolóhely szám növelésének a lehetőségét az elmúlt években már több alkalommal vizsgáltuk, ennek eredményeként 2015. évben a sportcsarnok előtti járdaszakon lehetővé téve a járművek várakozását, mely elsősorban az orvosi rendelőhöz, valamint a gyógyszertárhoz érkezők parkolását hivatott segíteni. További parkolóhelyek a meglévő zöldfelület rovására lennének csak kijelölhetők.

- A Városgazdasági Kft., mint közszolgáltató a rendelkezésre álló forrás függvényében folyamatosan végzi az önkormányzat kezelésében álló, mintegy 340 km hosszúságú járda szükség szerinti javítását, arra azonban nincs jelenleg lehetőség, hogy egy-egy közút teljes szakaszára kiterjedően, átfogóan valamennyi járda fel legyen újítva. Az önkormányzat kezdeményezte, hogy a Városgazdasági Kft. a Hunyadi térre kiterjedően egy felmérést végezzen, és az alapján a balesetveszélyes járdaszakaszokat javítsa ki. A Kandó Kálmán utca és a jelzett szervizút kereszteződésében meglévő járdaszakaszok, valamint a Czollner közi járdaszakasz területén kialakult burkolati hibák mielőbbi kijavítása érdekében felszólaló észrevételét továbbítottuk a Városgazdasági Kft-nek azzal, hogy a munka elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

3.) Varga Jánosné Kecskemét, Tölgyfa utca 16. szám alatti lakos felszólalása során kifogásolta, hogy a Gyöngyvirág utca vízelvezető árkai nem lettek kitakarítva, illetve az utca nagyon poros, mivel földes utcáról van szó. Kérte, hogy az úttal „csináljanak” valamit, mivel a por elviselhetetlen.

- Kifogásolta továbbá a Mindszenti körúton a járda állapotát is.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a Gyöngyvirág utca karbantartására és pormentesítésére vonatkozó bejelentését továbbítottuk a Városgazdasági Kft-nek azzal, hogy a munkák elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

- Kezdeményeztük, hogy a Városgazdasági Kft. a Mindszenti körútra kiterjedően egy felmérést végezzen és az alapján a balesetveszélyes járdaszakaszokat javítsa ki.

4.) Dömötör Sándor Kecskemét, Lunkányi János utca 18-22. szám alatti lakos felszólalása során kifogásolta a Lunkányi János utca útjának és parkolójának az állapotát. A 18-22. számú ház előtt a parkolóban a szennyvízcsatorna fedlapjai olyan magasságban vannak, hogy autóval nem lehet beállni. 2012 óta ebben az ügyben több levelet is írt. Volt visszajelzés, hogy foglalkoznak az üggyel, de ez idáig nem történt semmi. Kérte, hogy amennyiben pénzügyi fedezet és lehetőség van rá, akkor fordítsanak rá figyelmet.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a Kecskemét, Lunkányi János utca 18-22. szám előtti parkolók területén lévő szennyvízcsatorna aknák tárgyában levéllel fordult a BÁCSVÍZ Zrt.-hez, mint a víziközmű kezelőjéhez: kérte az aknák átépítési lehetőségének megvizsgálását, illetve lehetőség szerint a parkoló szintjéhez történő lesüllyesztését.

4

5.) Cserny Zsuzsanna Kecskemét, Akácvirág utca 5. szám alatti lakos felszólalása során elmondta, hogy a Halasi úti hobbikon a kertek rendezetlenek, 2 méteres a gaz. Előző évben kérte, hogy azokat, akik nem gondozzák a kertjüket büntessék meg, vagy az önkormányzat vágassa le a gazt, s a felmerülő költséget adó formájában a tulajdonoson hajtsa be. Jegyző asszony válaszában arra hivatkozott, hogy erre nincs lehetőség, mert Kecskeméten ilyen rendeletet nem lehet alkotni. Megkérdezte, hogy erre most lesz-e lehetőség?

- Továbbá elmondta, hogy a Halasi úti hobbiknál 4 buszmegálló van, melyből csak egy fedett. A kocsma előtti terület kátyús, melyet korábban kért, hogy az úttal egy szintbe töltsenek fel, de ez nem történt meg.

- Megkérdezte, hogy miért nem ellenőrzik a bejelentett kátyúk javításának a minőségét, s miért fizetik ki így a javítást. Kifogásolta a Városgazdasági Kft. munkatársainak a munkáját, mivel véleménye szerint nem jól végzik a munkájukat.

- Megkérdezte továbbá, hogy a Halasi úton a lecserélt lámpatesteket mikor fogják megkapni, amire ígéretet kaptak.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy a polgármesteri hivatal munkatársa - felszólaló korábbi bejelentése alapján - 2016. május 11. napján postai úton felszólította Kecskeméten, a Nektár utcában található 13172 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát/használóját, hogy gyommentesítse a területét. A 2016. június 2. napján érkezett elektronikus levél tanúsága szerint megállapítható, hogy felhívásának kötelezett eleget tett. A 2016. május 11. napján végzett helyszíni ellenőrzéskor az is megállapítást nyert, hogy a felszólaló szomszédságában lévő - évek óta felszólalónak problémát okozó - telek gyommentesítését megoldották.

Munkatársaim a továbbiakban folyamatosan figyelemmel kísérik a Halasi úti hobbiknál lévő ingatlanok gyommentesítését és amennyiben parlagfűvel fertőzöttnek találják, akkor eljárást kezdeményeznek a földhasználók ellen, illetve közérdekű védekezést rendelnek el. Belterületi gyomos ingatlan esetén - nem parlagfűvel fertőzött esetben - felhívják az ingatlan tulajdonosát a gyommentesítési munkálatok elvégzésére, amennyiben ennek nem tesz eleget úgy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatalát kell megkeresniük annak érdekében, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (4) és (5) bekezdése szerint intézkedjen, szükség esetén földvédelmi bírságot szabjon ki. Az említett jogszabály szerint a földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás); ezen kötelezettség betartását az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.

A jegyző kizárólag parlagfű fertőzés esetén rendelhet el közérdekű védekezést, egyéb gyom-fertőzés esetén pedig sem helyi, sem központi jogszabály alapján jelenleg nincs módja kötelezésre, vagy szankció alkalmazására.

Egyben tájékoztattam a felszólalót arról, hogy e témában a helyi társadalmi viszonyok rendezésére a helyi rendelet előkészítése folyamatban van. Fentiekre tekintettel a felszólalásában és korábbi levelében említett magatartások a helyi rendelet megalkotásával szankcionálhatók lesznek, ezáltal biztosítva a polgárok egészséges környezethez való jogát.

- Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan törekszik a közösségi közlekedés fejlesztésére. A megállókban, amennyiben az utasforgalom indokolja és elegendő hely áll rendelkezésre, úgy a lehetőségek függvényében igyekszünk autóbuszvárókat telepíteni. Az elmúlt évben több helyen, így az Erzsébetvárosban, a Kossuthvárosban is kerültek kihelyezésre új fedett buszvárók. A jövőben is pályázati források bevonásával tervezi a város a buszvárók számát növelni.

5

- A felszólaló által jelzett 13106 hrsz-ú ingatlan előtti terület profilozására vonatkozó bejelentést továbbította a polgármesteri hivatal a Városgazdasági Kft-nek azzal, hogy a munkák elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. A tárgyi terület út szintjével megegyező szintig történő feltöltése a 26002 hrsz-ú önkormányzati szilárdburkolatú út csapadékvíz-elvezetését nagymértékben rontaná, ezért a kért intézkedés végrehajtására nincs lehetőség.

- A Városgazdasági Kft. által elvégzett munkák minőségét folyamatosan ellenőrizzük, kifogás esetén, soron kívül kezdeményezzük azok kijavítását. Amennyiben felszólalónak az útjavításokkal kapcsolatban konkrét hibáról van tudomása, úgy annak pontos helyét a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési Csoportjához jelentheti be azok kijavíttatása érdekében.

- A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186 közvilágítás korszerűsítés pályázat során, a Halasi úton lecserélt lámpatestek nem az önkormányzat tulajdonában voltak, ezért további felhasználásukról így nem rendelkezhetett. Várhatóan az önkormányzat 2017-2019. év közötti költségvetése foglalhat magában közvilágítási lámpatestek kihelyezésére elkülönített, az egész városra vonatkozó forrást. Amennyiben közvilágítás fejlesztéssel kapcsolatos nemzetgazdasági pályázati források elérése rendelkezésre áll, tovább folytatja az önkormányzat Kecskemét közvilágítási rendszerének fejlesztését és korszerűsítését.

6.) Dr. Szentkirályi László Kecskemét, Bocskai u. 13. szám alatti lakos felszólalása során elmondta, hogy a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart, vagy egy 50-60 fős énekkart nem lehet önkormányzati támogatás nélkül magas színvonalon működtetni. Úgy gondolja, hogy a város szellemileg elkötelezett a Kodály örökség ápolása tekintetében. Kérte, kérjenek fel egy pártatlan külső szakértőt, hogy Kecskemét városa hosszú távra fel tudjon emelkedni a Kodály városa rangra.

- Továbbá elmondta, hogy tavaly novemberben a kecskeméti MÁV állomáson jelezte, hogy az állomás előtti járdaszakasz állapota nem megfelelő. Az állomáson tájékoztatták, hogy a járdaszakasz felújítása Szegedhez tartozik, s 6 hónapot kell várni. A 6 hónap eltelt és nem történt semmi. Véleménye szerint az önkormányzat azt a néhány gödröt betemethetné, hiszen több területen is együttműködnek.

- Kifogásolta, hogy a Nagykőrösi utca páros oldalán, a járdán több gödör található.

- Kifogásolta továbbá a Főtér és a Rákóczi út kerékpáros közlekedését, amely káoszt okoz, s ez által az említett területeken nem lehet sétálni. Véleménye szerint a Kecskeméti Városrendészet bevonásával egy kulturált közlekedési rendet kellene kialakítani.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy a Kodály örökség ápolása tekintetében jelenleg kollégáimmal azon dolgozom, hogy megtaláljuk a módját Kecskemét komolyzenei életének a város részéről való koordinálására. Keressük egyúttal a megfelelő szervezeti kereteket az érintett szervezetek minőségi, de egyben költséghatékony működésére. Egyeztetések történtek a Zeneakadémiával, és a Kodály Intézettel folyamatosan tárgyalunk a témában. A Katona József Emlékév mintájára a 2017-es évet Kodály Zoltán Emlékévvé szeretnénk nyilvánítani a jubileumokra tekintettel, és ennek megfelelően pályázatot tervezünk benyújtani a minél tartalmasabb és szerteágazóbb programkínálat érdekében. Ehhez kapcsolódóan természetesen felvesszük a kapcsolatot a város minden meghatározó zenei műhelyével, melyhez kértem a jövőben a felszólaló által képviselt szakemberek szakmai hozzájárulását is.

- Dr. Homoki Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a vasúti közlekedés infrastruktúráját érintő észrevételeit a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság részére megküldte és ismételten kérte a Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában álló, 6149/3 hrsz-ú ingatlan területén található járda burkolatának a javítását,

6

valamint jelezte a váróterem felújítására vonatkozó igényt.

- A Nagykőrösi utca páros oldalán meglévő járdaburkolat területén kialakult lokális hibák kijavítására vonatkozó észrevételét továbbította a Városgazdasági Kft-nek azzal, hogy a munkák elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

- A Főtér kialakítása, valamint a Rákóczi út felújítása során olyan városrész kialakítása volt a cél, mely teret ad a közösségi és kulturális események lebonyolításához, egyúttal a közösségi tér egyfajta megteremtésével közelebb hozza az embereket egymáshoz. A Főtér a hatályos forgalmi rend szerint elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, azaz nincsenek külön területrészek kizárólagos gyalogos, vagy kerékpáros forgalom részére kijelölve, a kerékpárosok a teljes közterületet szabályosan használhatják. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 13.§ (1) bekezdés i/1 pontjában foglaltak értelmében ezt csak a gyalogosok veszélyeztetése nélkül és legfeljebb 10 km/ó sebességgel tehetik meg. Segédmotoros-kerékpárral az övezetben közlekedni tilos. A Rákóczi út kialakítása során az út sétány jellege kapott főszerepet. További sajátossága a kialakításnak, hogy a közlekedés résztvevői, a gyalogosok, a kerékpárosok és az egyéb járművek a rendelkezésre álló közlekedési felületen osztoznak, a felületek határai csak minimális szinten kerültek jelzésre. Ez a megoldás valóban újszerű városunkban, de Európa több nagyvárosában már bevett gyakorlatnak számít.

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok betartatása érdekében levéllel fordult a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetőjéhez, valamint a Kecskeméti Városrendészet intézményvezetőjéhez.

7.) Komlós Zoltán Kecskemét, Árpád körút 13/a szám alatti lakos a máriahegyi lakók nevében mondta el fejlesztési javaslatait az alábbiak szerint:

- javasolta, hogy az Arborétum mögötti terület kapja meg az Lfk övezeti besorolást. Ebben az esetben álláspontja szerint sokkal jobban megindulna ennek a területnek a fejlődése.

- A következő javaslata a Széles-köz szélesítésére vonatkozott. Véleménye szerint 60 cm szélességben, aszfaltos útburkolattal ezt meg lehetne oldani. Ha valaki Budapest felől érkezik és a Petőfivárosba, vagy Hetényegyházára tart, akkor vagy a Március 15. utca, Nyíri út felé tart, ami kerülővel jár, vagy a Széles-közt fogja választani. Úgy gondolja, hogy amíg a Károly Róbert körút nem épül meg, nem kellene elvetni annak a lehetőségét, hogy 60 cm-re kiszélesítve, szilárd burkolattal lássák el ezt az utat. Ez a közlekedés és a baleset elkerülése szempontjából is jó lenne. Továbbá úgy gondolja, hogy a Nyíri úttal párhuzamos földút minőségén szilárd burkolattal lehet csak javítani. Javasolta, hogy vizsgálják meg ennek a lehetőségét.

- Javasolta továbbá, hogy ahol arra lehetőség van, ott fejlesszék a közvilágítást a Máriahegyben.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy a jelzett terület övezeti besorolásának Lfk falusias lakóterületi övezetre történő módosítására vonatkozó fejlesztési javaslattal kapcsolatban felszólaló vegye fel a kapcsolatot a város főépítészével, illetve a Várostervezési Osztállyal. A rendezési tervi módosítási kérelem elbírálásához szükséges ismerni a konkrét településfejlesztési szándékát, javaslatát, s amennyiben annak részletei tisztázottak, abban az esetben a Településrendezési Terv soron következő felülvizsgálatának keretén belül van lehetőség azt megvizsgálni.

- A Széles-köz szélesítése, valamint a Nyíri úttal párhuzamos földút minőségének javítása vonatkozásában javasoltam, hogy felszólaló vegye fel a kapcsolatot a Városüzemeltetetési Osztállyal.

7

- A közvilágítási igény teljesítése kizárólag a közvilágítási elosztó hálózat fejlesztésével valósítható meg. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 34. § (5a) bekezdése alapján a közvilágítási elosztó hálózat fejlesztése az elosztó, Kecskeméten az EDF DÉMÁSZ DHE Kft. feladata. Ezen rendelkezés alapján a fejlesztést kizárólag az elosztó végezheti,

ugyanakkor jogszabály az igények teljesítésére vonatkozóan határidőt nem határoz meg. A leírtak eredményezik, hogy bár a jelzett közvilágítási igény 2014. óta szerepel nyilvántartásunkban, annak teljesítése sajnálatos módon az önkormányzat szándéka ellenére a mai napig nem valósult meg. Az önkormányzat a jogos közvilágítási igények teljesítését kiemelt feladatként kezeli, ezért folyamatos egyeztetéseket folytat a fent nevezett elosztóval, és keresi a megoldást a szükséges hálózati fejlesztések mielőbbi megvalósítására. Az elmúlt mintegy fél év tapasztalata alapján remélhetőleg a hálózati fejlesztések a közeljövőben felgyorsulnak, és a jelenleg nyilvántartott, mintegy 1750 lámpatestet kitevő igény folyamatos teljesítése lehetővé válik.

8.) Szénási József Kecskemét, Szolnoki út 8. szám alatti lakos felszólalása során a piac környéki dohányzásra hívta fel a figyelmet, amely rendkívül zavaró.

- Továbbá elmondta, hogy a piaccsarnok Budai utcai bejáratánál a kerékpárosok járdán történő közlekedése balesetveszélyes. Többször előfordult, hogy a csarnokból kilépőt majdnem elütötték, főleg az elektromos kerékpárokkal.

- A parkolással kapcsolatban javasolta, hogy a Budai utca és az ABC környékét vegyék ki a bérletes zónából, mert különben oda fognak parkolni az árusok, így a vásárlóknak nem marad parkolóhely. A terület önkormányzati képviselője ígéretet tett arra, hogy az árusok könnyítést kapnak a környékben történő parkolást illetően. Erről azonban nem kaptak semmilyen információt.

- Kifogásolta, hogy a köztemetőből az autóval való kihajtás bizonytalan és nem egyértelmű, megtörtént, hogy a kihajtás után szemben közlekedtek a forgalommal.

- Továbbá elmondta, hogy a Szolnoki úton a Fillippi Lámpa Áruház és a Colosseum Center előtti parkoló rendkívül rossz állapotban van.

Kolek Andrea, az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet igazgatója a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a Budai utcai piaccsarnokban és a fedett szabadtéri piacon tilos a dohányzás. Ezen túlmenően táblák kerültek kihelyezésre, mind a dohányzás tiltására, mind pedig a dohányzásra kijelölt hely megjelölésére vonatkozóan. Ennek betartatását a piacfelügyelők és a Kecskeméti Városrendészet munkatársai végzik. A közterület-felügyelők a törvény értelmében jogosultak a dohányzási korlátozást megszegő tetten ért személyt helyszíni bírsággal sújtani.

- A KRESZ 54. § (1) bekezdése szerint: „Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik - a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni”. A KRESZ 54. § (10) bekezdése alapján: „A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti”.

A fentiekre tekintettel a Kecskeméti Városrendészet munkatársai rendszeresen figyelmeztetik a kerékpárosokat a KRESZ szabályainak betartására, azonban helyszíni bírság kiszabására hatáskör hiányában nincs lehetőségük.

- A Kecskeméti Városrendészettel egyeztetve a parkolási rend megváltoztatása a piaci árusokra való tekintettel nem indokolt. A piac környékén - és az egész városközpontban - történő parkolás csupán a pénteki, szombati és vasárnapi napokon okozhat nehézséget, a parkolási rend megváltoztatása ezt a problémát viszont nem oldaná meg, tekintettel arra,

8

hogy szombaton és vasárnap egyébként sem kell a parkolásért fizetni. Továbbá a piac alatt épült mélygarázs 1 órán át ingyenesen áll mindenki rendelkezésére.

Az árusoknak egyébként jelentős könnyítést jelentene az egy utcára szóló parkoló bérlet fél évre történő megváltása. Ebben az esetben a bérlet árából 10% kedvezményt kapnak, továbbá a Kecskemét Kártya birtokosok további 10% kedvezményben részesülnek.

- Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a köztemetőből való bizonytalan kihajtás megszüntetése érdekében levéllel fordult a Városgazdasági Kft.-hez, mint a temető üzemeltetőjéhez, és kérte a forgalmi rend egyértelmű jelzéséhez szükséges táblák elhelyezését.

- Az önkormányzat saját költségvetési forrásból éves szinten a mindenkori költségvetés függvényében 30-50 millió Ft-ot fordít új parkolók építésére, illetve a meglévők felújítására. Mindezen munkákra jelentős igény van, remélhetőleg felszólaló által jelzett parkoló is mielőbb felújításra kerül.

9.) Kőrös Sándor Kecskemét, Fodros utca 12. szám alatti lakos a Smetana utca 66-72. szám alatti lakosok nevében kérte az önkormányzat segítségét. A fák ezen a szakaszon olyan óriásiak, hogy ránőnek a háztetőkre, az oldalágak pedig verik az emeleti ablakokat. A parkoló autókra a száraz ágak ráhullanak.

- Javasolta továbbá, hogy a zöldnövény vágása után a levágott zöldet vigyék el, mert az a vízelvezető árkoknak az eldugulását eredményezi.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy a Smetana utca 66-72. számú ingatlan környezetében lévő fák gallyazási munkálatainak elvégzése érdekében felszólaló észrevételét továbbította a Városgazdasági Kft-nek azzal, hogy a munkák elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

10.) Tóth János Kecskemét, Máriahegy 281/b. szám alatti lakos felszólalása során elmondta, hogy a Hanusz István utca Tescóig tartó szakaszának gréderezése megtörtént, s ez által egy újabb probléma merült fel. Szeretné, ha 20 km/h sebességkorlátozást vezetnének be ezen a szakaszon, mert azóta száguldoznak az utcában.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 6.1.4. pontja szerint a helyi közút forgalmi rendjének kialakításáról a közgyűlés Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottsága dönt. A bizottság soron következő ülésén a Hanusz István utca és a Széles köz közötti földút forgalomszabályozási kérdésében a bizottság döntését kezdeményezi, melynek döntését követően a lehető legrövidebb időn belül annak végrehajtása megtörténik.

11.) Rácz Árpádné Kecskemét, Vikár Béla utca 6. szám alatti lakos felszólalása során elmondta, hogy a Szent Miklós utca és a Vikár Béla utca kereszteződésében laknak. Az ingatlanban 3 tulajdonos él. A romos ingatlanok előtti terület tele van szeméttel és előfordult többször, hogy ablakukon lévő redőnyt is megrongálták. Ők rendben tartják mind az utcafrontot, mind pedig az udvarrészüket. Kérte, hogy sűrűbben járőrözzenek arra a rendőrök, mert már a hajnali óráktól hangosan hallgatják a zenét az arra járók és nincs az ott lakóknak nyugalma.

- Kifogásolta, hogy a Serfőző utca és a Vikár Béla utca kereszteződésében rendkívül nagy a forgalom és nehezen lehet kihajtani, mert nem teljesen belátható a terület. Sebességkorlátozást vagy a megállni tilos tábla kihelyezését javasolta.

9

- Továbbá elmondta, hogy a Vikár Béla utca páratlan oldalában el van bontva egy ház, s az előtte lévő szakaszon a járda használhatatlan.

Dr. Homoki Tamás alpolgármester a felszólalót írásban tájékoztatta arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2016. június 30-i ülésén döntött a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. A módosítás szerint a Serfőző utca teljes szakasza, továbbá a Vikár Béla utca Serfőző és Attila utca közötti szakasza a díjfizetési kötelezettség alá tartozó területbe bevonásra kerül. Az intézkedésnek köszönhetően a nagykörúttal szomszédos utcák zsúfoltsága remélhetőleg ez által megszűnik, és a közlekedés biztonságosabbá válik.

- A Serfőző utca 9. szám alatti ingatlan Vikár Béla utca és Serfőző utca felőli oldalán meglévő járdaszakasz javítására vonatkozó észrevételét továbbította a Városgazdasági Kft-nek azzal, hogy a munkák elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

12.) Horváth Gábor Kecskemét, Nyírő köz 1/c. szám alatti lakos felszólalása során elmondta, hogy a Nyírő József köz Nyírő közre történő átnevezésével kapcsolatban hivatalosan semmilyen értesítést nem kaptak.

- Továbbá elmondta, hogy a Belsőnyírben hétvégi telke van a 04537/112 hrsz-ú földúton, amelyen naponta közlekednek traktorral, s ez által az út állapota megromlott. Szomszédjai engedély nélkül a 04537/112 hrsz-ú földutat meggyalultatták 2016. március 24-én oly módon, hogy azóta Ő nem tud a telkére beállni, mert annyira leszűkítették. Megkérdezte, hogyan lehetséges az, hogy teret adnak a feketén elvégzett munkának, a föld illetéktelen eltulajdonításának. Ezzel kapcsolatban levelet írt a polgármesteri hivatalnak. Ezek után 2016. április 14-én helyszíni szemlét tartottak a polgármesteri hivatal munkatársai, akiket felvilágosított arról, hogy a szomszédjának nincs közvetlen bejárása az érintett útról, csak egy szolgalmi úton közlekedhetne az előtte lévő telekről. Kérte, hogy a legyalult föld mennyiségét vizsgálják meg, mert az nem a szomszéd területére került, hanem elszállították. Megkérdezte, hogy a vizsgálat miért nem tért ki, hogy hova tűnt el 30-35 köbméter föld. Miért nem kapott a jegyzőkönyvből. Nem tudja ki végezte el az engedély nélküli munkát, aki felé be tudná nyújtani a kárigényét. Milyen közlekedési szervhez fordulhat azért, hogy a szomszédokat az engedély nélküli útkarbantartásért vonják felelősségre?

- Kifogásolta a III. Béla körút körforgalmánál, hogy a Vízmű utca felé terelik a M5-ös autópálya felé tartó gépkocsikat.

- Kifogásolta továbbá a Bogovics köz és a Baptista imaház közötti vízárok karbantartását is. Az egyik 22 méteres vízároknál teljes mértékben elvégezték a munkát, a másik 80 méteres oldalon pedig semmi nem történt.

A felszólalót írásban tájékoztattam arról, hogy a közterület elnevezés változást hivatalunk 2016. június 7-én megküldte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Okmányosztályának, hogy gondoskodjanak a lakcímkártyák cseréjéről. Az okmányiroda tájékoztatása szerint a Nyírő köz lakosai részére 2016. július 11-én az új kártyák ki lettek postázva.

- A felszólaló által jelzett területen a helyszíni ellenőrzés során földdel való feltöltést nem tapasztaltunk, a helyszíni megállapításaink szerint a letermelt föld a földút egyes szakaszainak feltöltéséhez került felhasználásra. A szomszéddal történt egyeztetés során a felszólaló nem volt jelen, a jegyzőkönyvet nem írta alá, ezért nem kapott belőle másolatot. A helyszíni szemle során felvett jegyzőkönyvben foglaltakat az eljáró ügyintézők a 04537/112 hrsz-ú úton szóban

10

ismertették felszólalóval, majd ezt követően a 10917-11/2016. számú levelünkben írásban is tájékoztattuk.

- Az M5 autópálya, az 52. számú Kecskemét-Dunaföldvár II. r. főút (Izsáki út), valamint az ehhez csatlakozó 5218 j. Kecskemét-Kerekegyháza összekötő út (Vízmű utca), valamint az 5314 j. Kiskecskemét összekötő út (Bajnok utca) az országos közúthálózat része, melyek még a helyi közútként nyilvántartott III. Béla körút megépítése előtt is biztosították az országos közutak közötti kapcsolatot. A közúti útirányjelző táblák is ennek megfelelően kerültek elhelyezésre. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának nem célja, hogy az országos közúthálózaton jelentkező tranzit forgalmat a helyi közútra terelje, ezért a jelzésrendszerben változtatást nem tervezzük.

- A Bogovics közben lévő vízelvezető árok karbantartását a Szent-Györgyi Albert utca építésének munkálatai tették szükségessé. Az utca kiviteli tervei a Márton Áron utcáig szikkasztó-földárok, a Pajzs utcai torkolatnál burkolt szikkasztóárok építését irányozták elő, figyelemmel a talaj összetételére, valamint a várható csapadék-víz hozamra. A kivitelezés a tervek szerint történt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételére.

Kecskemét, 2016. augusztus 19.

Szemereyné Pataki Klaudia

polgármester

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK