2019-06-21 10:31:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-06-18 15:17:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-05-29 15:14:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-05-12 21:26:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-04-01 21:00:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
Augusztus
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Bizottsági meghívók 2014. október 22-től
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

M E G H Í V Ó - Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2019. június 18-án 10.00 órakor

Az ülés helye: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. (103-as terem)

Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. (103-as terem)

NAPIRENDI JAVASLAT

El6terjesztések:

1. A közösségi egyO.ttélés alapvető szabályairól és ezek elmuluztásának

jogkftvetkezményeiról szóló 612017. (111.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 5. sorszámmal szerepel.)

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyiilésének a KDzgydlés és Szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 412013. (11.14.) Gnkormányzati rendelete,

valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és

Miiködési Szabályzatának módositása

Elöteriesztö: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 6. sorszámmal szerepel.)

3. A Kecskemét Fejlfidéséért Alappal és annak alapkezeUijével kapcsolatos döntések

meghozatala

Elöteriesztö: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés 1UJpirendjén az előterjesztés 9. sorszámmal szerepel.)

4. A Kecskemét Városfejlesztési Alap létrehozásával és működtetésével kapcsolatos

döntések meghozatala

Elöteriesztö: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés 1UJpirendjén az előterjesztés 10. sorszámmal szerepel.)

5. Az 54. Nemzetklzi Gyermek Játékok megrendezéséről szóló megállapodás megkDtése

Elöterjesztö: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 11. sorszámmal szerepel.)

6. Pályázatok benyújtása a Kecskeméti Katona József Múzeum fejlesztéseire

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 12. sorszámmal szerepel.)

7. A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. saját tlzletrész vásárlásával

kapcsolatos döntés

Elöteriesztö: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 13. sorszámmal szerepel.)

1

8. A Válas:ztókerflleti keret felhasznailásáról szóló dBntés meghozatala

Elöteriesztö: Leviczky Cirill elnök

/Alapítványi forris átadaisáról szóló döntések meghozatala/

Előterjesztő : Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

{A Kőzgyúlis napirendjén az előterjesztés 14. sorszámmal szerepel.)

9. Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

(A Közgyúlés napirendjén az előterjesztés 15. sorszámmal szerepel.)

10. A Kecskemét, TUrUkfaii, Daimler körforgalom mellett található 8701/38 és 8701/39

hnz-ú ingatlanok értékesítése érdekében kiirt paUyúat elbfnilúa

El6tetjesztö: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

{A Kőzgy(Jlés napirendjén az előterjesztés 17. sorszámmal szerepel.)

11. A Kecskemét, Homokbainya 21932 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos d6ntés meghozatala

Elöteriesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 18. sorszámmal szerepel.)

12. Dantés el6vúárlási jog gyakorlúáról a kecskeméti 21899/5, 21899/8 és 21899/10 hnz-ú

ingatlanok vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 19. sorszámmal szerepel.)

13. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények hamu\latának biztosítúa a llírös Sport

Nonprofit Kft. részére

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 20. sorszámmal szerepel.)

14. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésbe adása a Kecskeméti Katona

József Mlizeum részére

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

{A Kőzgy(Jlés napirendjén az el6terjesztés 21. sorszámmal szerepel.)

15. A KIK-FOR lngatlankezel6 és Forgalmazó Kft.-vel megköt6tt vagyonkezelési

szerződés módosítása

Elöteriesztö: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 22. sorszámmal szerepel.)

16. Államháztartáson kfvilli forrás átvétele

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgánnester

(A Kőzgy(Jlés napirendjén az előterjesztés 23. sorszámmal szerepel.)

17. Bursa Hungarica Felsőoktata\si Önkormányzati Ösztnndfjrendszer 2020. évi

fordulójához t6rténő csatlakozás

Előterjesztő: Dr. Mák Kornél alpolgánnester

{A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 24. sorszámmal szerepel.)

18. KDzgytljteményi intézmények alapító okiratainak módosítása

Előterjesztő : Dr. Mák Kornél alpolgármester

(A Kőzgy(Jlés napirendjén az el6terjesztés 25. sorszámmal szerepel.)

2

19. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Id6s6dési és Id6sflgyi Koncepciója

Előterjesztő: Esélyteremtési Bizottság

(A Közgyűlés napirendjén az előterjesztés 28. sorszámmal szerepel.)

20. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési

Koncepciójának feltllvizsgálata

Előterjesztő: Esélyteremtési Bizottság

/A koncepció terjedelmére való tekintettel kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre./

(A Közgyűlés napirendjén az el6terjesztés 29. sorszámmal szerepel.)

21 . A Városi Támogatási Program „Sport és szabadid6s tevékenységekkel kapcsolatos

programok" el6irányzatára beérkezett pályúatok véleményezése

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

22. Kecskemét, Csokor u. 11. szim alatt található ingatlan értékesítése érde~ében kiirt

pályúat elbírálása

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

23. A kizárilagos és többségi Unkomuinyzati tulajdonú gazdasági tánaságok

felflgyel6bizottságainak 2019. évre vonatkozó ellen6n:ési tervének, továbbá a

felflgyel6bizottságok 2018. évi ellen6n:ésekr61 szóló beszámolójának elfogadásával

kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztők: Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Dr. Homoki Tamás, Gaál József és Dr. Mák

Kornél alpolgármesterek

24. Választással és díjazással kapcsolatos d6ntések meghozatala

Előterjesztők: Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Dr. Homoki Tamás, Gaál József és Dr. Mák

Kornél alpolgármesterek

25. Egyes Unkormányzati tulajdonú gazdasági tánaságokkal kapcsolatos dllntések

meghozatala

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

26. Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

27. Döntés a kecskeméti 2397 hrsz-ú, természetben a Tatár sor 43. szám alatt található

ingatlan telek-kiegészítésként történő értékesítésével kapcsolatban

Előterj esztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

28. A Székt6i Stadion és a Mercedes-Benz Sport Akadémia térítésmentes igénybevétele

Elötetjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

29. Részvétel a Nemzetknzi Gyermek Játékokon Ufa-ban (Orosz Föderáció)

Előterjesztő: Leviczky Cirill elnök

30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. július havi finanszfrozási

tltemterve

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

3

..

31. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. augusztus havi finanszfrozási

fltemterve

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

32. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. július-augusztus havi likviditási

ütemterve

Előteriesztö: Szemereyné Pataki Klaudia polgánnester

33. Tájékoztató a Cseresznyefesztivallon (So.Ieymanpasa, TUrlSkonzág) való riszvételr61

Elötetjesztö: Leviczky Cirill elnök

34. Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyilésének 2019. Il. félévi munkatervére

Előterjesztő: Leviczky Cirill elnök

Zárt tllés

35. Az 6nkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2019. évi

üzleti tervének elfogadásával kapcsolatos dBntés

Előterjesztő: Dr. Homoki Tamás alpolgármester

(zárt 0.lés tartható)

Kecskemét, 2019.június 14.

A kiadmány hiteléül:

Dr~l~Be!±~

referens

Leviczky Cirill sk.

elnök

4

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK