2019-10-17 08:34:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-10-13 15:16:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-09 14:58:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-03 10:30:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Október
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Pályázati kiírások
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2019.03.29. péntek
 

Pályázati kiírás - a Nagykőrösi utca 35. fszt. 8. szám alatt található ingatlan értékesítésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) ………/2019. (III. 26.) VPB. sz. határozata alapján

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerint

nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki a

Kecskemét, Nagykőrösi utca 35. fszt. 8. szám alatt található, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, a hozzá tartozó 36/1000 eszmei hányad, 4168/B/1 hrsz-ú, 37 m2 területű kivett lakás megnevezésű, a pályázati kiírásban részletesen ismertetett ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésére.

Az Ingatlan értékesítését ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

A versenyeztetés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott formában történik.

Az értékesítendő Ingatlan minimális értékesítési ára bruttó 5.000.000,- Ft.

A pályázatokat legkésőbb 2019. május 2. napján 14 óráig személyesen lehet egy eredeti és két másolati példányban benyújtani a KIK-FOR Kft (6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14.) titkárságán, a III. emelet 320. számú irodában. Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban, a borítékon kívül „4168/B/1 hrsz-ú ingatlan” jelige feltüntetésével lehet.

Részletes pályázati kiírás letölthető Kecskemét Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról (www.kecskemet.hu), valamint a KIK-FOR Kft. (www.kikfor.hu) honlapján az „Eladó ingatlanok” menüpont alatt.

A pályázat kiírója a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése alapján fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Kecskemét, 2019. március 26.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)

………/2019. (III. 26.) VPB. sz. határozata

9.számú melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) ………/2019. (III. 26.) VPB. sz. határozata alapján

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerint

nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki a

Kecskemét, Nagykőrösi utca 35. fszt. 8. szám alatt található, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, a hozzá tartozó 36/1000 eszmei hányad, 4168/B/1 hrsz-ú, 37 m2 területű kivett lakás megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítésére.

Az Ingatlan minimális értékesítési ára bruttó 5.000.000,- Ft.

Az Ingatlan értékesítését ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

Az Ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási Terv (a továbbiakban: TRT) szerint „Lk-0565” kisvárosias lakóterület besorolású építési övezetben helyezkedik el.

Az Ingatlan részletes leírását, műszaki paramétereit, alaprajzát, tulajdoni lapját, fényképeit, övezeti besorolására és az építési szabályozásra irányadó dokumentációt a jelen kiírás tartalmazza.

Az Nvtv. 14. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (3) – (4) bekezdésben foglalt kivétellel- az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az Nvtv. 14. § (5) bekezdése értelmében az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő kézbesítésétől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elővásárlási jogával az állam nevében. Az adásvételi szerződés érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye:

KIK-FOR Kft. (6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14.) titkársága: III. emelet 320. helyiség

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

Az ajánlatokat legkésőbb 2019. május 2. napján 14 óráig kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "4168/B/1 hrsz-ú ingatlan” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

A pályázat kiírója a hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázó vonatkozásában a KIK-FOR Kft közreműködik az elővásárlási jogosultak felé irányuló eljárások lefolytatásában, és az ennek megfelelően megállapított vevővel kötendő adásvételi szerződés megkötésében.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

A nyertes pályázóval az önkormányzat az ajánlati kötöttség időtartamán belül adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéségi fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a./ természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b./ átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c./ jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

d,/ levelezési címet, e-mail címet, telefonszámot

 Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) vagy c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

– A pályázó ajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a megjelölt minimális értékesítési ár, valamint azt, hogy a vételárat az erre vonatkozó felhívás alapján egyösszegben megfizeti. A minimális értékesítési árnál alacsonyabb ajánlati ár megjelölése a benyújtott pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatok bontását követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

– A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó az ajánlatát csak az önkormányzat számára kedvezőbb feltételekkel módosíthatja.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok felbontásának helye:

KIK-FOR Kft. (6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14.) III. emelet 313. sz. hivatalos helyisége.

Az ajánlatok felbontásának és az ártárgyalás ideje:

A pályázatok bontására és az ártárgyalásra 2019. május 7. napján 16. óra 00 perckor kerül sor.

Az ajánlatok felbontásának és az ártárgyalás módja:

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg. Az ártárgyalást a KIK-FOR Kft erre a feladatra kijelölt munkatársai folytatják le, jegyzőkönyv felvétele mellett.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása:

Az elbírálás ideje:

Az egyes ajánlatok elbírálására a Vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésében megjelölt, kiíró szerv soron következő, az ajánlattételi kötöttség időtartamán belül tartandó ülésén kerül sor.

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról a kiíró, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága dönt.

Bírálati szempontok:

A bizottság az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a döntést követően a kiíró írásban értesíti az elbírálás eredményéről.

A szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) az értesítésben megjelölt hivatalos helyisége.

A szerződéskötés időpontja:

A nyertes pályázót KMJV Önkormányzata, vagy a KIK-FOR Kft. az elbírálásról szóló levélben tájékoztatja az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, valamint a Vagyonrendeletben foglaltak irányadóak.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni vagy új pályázatot kiírni.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
 
 
PROGRAMOK