2020-04-17 10:40:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Városstratégiai Iroda
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
 

Gazdálkodási Osztály

A Városstratégiai Iroda vezetője: betöltetlen

Az osztály vezetője: Varga Miklós
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. emelet 29. számú iroda
Tel.: (+36) 76/513-552; Fax: (+36) 76/513-540
E-mail: gazdalkodas@kecskemet.hu
varga.miklos@kecskemet.hu

Ügyfélfogadás helye és ideje:

Ügyfélszolgálat:
Kecskemét, Szabadság tér 2. (volt Liberté Kávéház)
Esküvői szolgáltatások
telefon: (+36) 76/513 - 517
kedd: 7.45 - 12.00 óra és 13.00 - 16.00 óra
csütörtök: 8.00 - 10.00 óra és13.00 - 18.00 óra

Kecskemét, Kossuth tér 1. (Nagytemplom felőli oldal, volt Tourinform Iroda)
Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutók támogatása,
települési támogatások

telefon: (+36) 76/481- 065
csütörtök: 13.00 - 18.00 óra

A Gazdálkodási Osztály feladatai
(1) A Gazdálkodási Osztály ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokat, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre, valamint az ellenőrzési nyomvonal és a belső kontrollok folyamatos működésére.
(2) Ellátja a hivatal székhelyével és telephelyeivel kapcsolatos üzemeltetési feladatokat, azokat koordinálja, naprakészen felügyeli az azzal kapcsolatos teendők ellátását.

Az osztály felépítése
Költségvetési és Számviteli Csoport
Pénzügyi Csoport
Gondnoksági Csoport

Költségvetési és Számviteli Csoport

A csoport vezetője: betöltetlen

A Költségvetési és Számviteli Coport feladata a hivatal és az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények éves költségvetésvetésének tervezéséhez, a jóváhagyott önkormányzati költségvetés végrehajtásához, a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik.

(1) Közgyűlési döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint a költségvetési rendelet módosításának tervezetét, szervezi a végrehajtás feladatait.
(2) Elkészíti az önkormányzat és a hivatal elemi költségvetését, továbbá intézkedik az önkormányzat intézményei elemi költségvetésének összeállításáról, felülvizsgálja azokat, majd továbbítja a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához.
(3) Vezeti az önkormányzat intézményei éves előirányzatát.
(4) Figyelemmel kíséri az intézmények gazdálkodásának szabályszerűségét a jóváhagyott előirányzatok felhasználása vonatkozásában.
(5) Teljesíti az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos valamennyi pénzügyi adatszolgáltatást.
(6) Elkészíti a negyedéves mérlegjelentést, továbbá gondoskodik arról, hogy a gazdasági szervezettel rendelkező intézmények eleget tegyenek a negyedéves mérlegkészítési kötelezettségüknek.
(7) Gondoskodik az éves beszámolók számszaki adatainak összeállításáról, intézkedik az intézmények felé beszámolási kötelezettségük teljesítésére.
(8) Gondoskodik az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló, valamint a közgyűlés elé kerülő zárszámadás elkészítéséről.
(9) Közreműködik az intézményi éves pénzmaradványok felülvizsgálatában, elkészíti a hivatal pénzmaradványának elszámolását.
(10) Értékeli az intézmények havi adósságállományáról küldött jelentéseket, szükség szerint intézkedést kezdeményez.
(11) Közgyűlési előterjesztést készít az intézményi térítési díj módosítására.
(12) Közgyűlési, illetve bizottsági döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztéseket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról.
(13) Kiszámítja az állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött normatívái alapján a költségvetési bevételeket, azokat továbbítja a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához és a beszámoló keretében azokkal elszámol. Elkészíti az önkormányzat pótlólagos támogatási igényeit és továbbítja a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága felé. Nyilvántartást vezet a központi költségvetésből származó bevételi előirányzatokról.
(14) Ellátja a főkönyvi könyvelési feladatokat, a gazdasági események számviteli rögzítését végzi.
(15) Igazolást készít a kulturális intézmények részére az egyedi támogatásról a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján.
(16) Előkészíti és éves ütemezés szerint határidőre benyújtja a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához a létszámcsökkentési pályázatokat.
(17) Előkészíti és határidőre benyújtja a Prémium Évek Programmal kapcsolatos támogatási igényt a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához.
(18) Egyezteti és karbantartja az intézmények törzskönyvi nyilvántartását.
(19) Gondoskodik a főkönyvi és az analitikus könyvelés, valamint az egyéb számviteli nyilvántartások egyeztetéséről.
(20) Közreműködik az önkormányzat által irányított és működtetett intézmények közötti feladatmegosztást tartalmazó Munkamegosztási Megállapodás elkészítésében.
(21) A finanszírozással kapcsolatosan havi ütemterveket készít, biztosítja a költségvetési szervek pénzellátását finanszírozás keretében és figyelemmel kíséri az intézmények költségvetési támogatásának alakulását.
(22) Elvégzi az éves értékelési feladatokat.
(23) Vezeti a tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását, negyedévenként egyezteti az ingatlanvagyont a vagyonkataszterrel.
(24) Ellátja hivatalnál kezelt eszközök és források éves leltárának kiértékelésével kapcsolatos feladatokat.
(25) Ellátja a polgármesterre átruházott hatáskörű előirányzatok (céltartalékok) átcsoportosításával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a döntés végrehajtásáról.
(26) Vezeti a bizottságokra átruházott céltartalékok bizottsági döntésen alapuló felhasználásának analitikáját, és elkészíti a kapcsolódó beszámolókat.
(27) Gondoskodik a választókerületi keret felosztásával kapcsolatos döntések végrehajtásáról és vezeti az előirányzatok felhasználásának nyilvántartását.
(28) Gondoskodik a helyben központosított közbeszerzés bevezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Ügykör megjelölése Telefonszám
költségvetési referens76/512-237
intézményi referens76/513-521
76/513-539
76/513-590
könyvelés76/512-255


Pénzügyi Csoport

A csoport vezetője: Czakó Anita
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. emelet 29. számú iroda
Tel.: (+36) 76/512-270; Fax: (+36) 76/513-540
E-mail: czako.anita@kecskemet.hu

A Pénzügyi Csoport feladata az önkormányzat jóváhagyott költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos operatív tevékenység ellátása.

(1) Havonként elkészíti az önkormányzat finanszírozási- és likviditási ütemtervét, és arról tájékoztatja a közgyűlés költségvetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságát.
(2) Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően ellátja Kecskemét Megyei Jogú Város Települési Nemzetiségi Önkormányzatainak gazdálkodási feladatait. Elkészíti a települési nemzetiségi önkormányzatok határozatai alapján az elemi költségvetésüket, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat. Segítséget nyújt költségvetésük módosításának előkészítéséhez. Vezeti a könyvviteli nyilvántartásukat.
(3) Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, a számlakibocsátást és vezeti a bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Adatokat szolgáltat a társosztályoknak.
(4) Az adók kivételével nyilvántartja az önkormányzat követeléseit.
(5) Gondoskodik a kötelezettségvállalások nyilvántartásáról.
(6) Kötelezettségvállalási szabályzat alapján ellátja az utalványozással, ellenjegyzéssel, szakmai teljesítéssel, valamint az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat.
(7) Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.
(8) Gondoskodik az önkormányzat adósságállományának, kezességvállalásának analitikus nyilvántartásáról.
(9) Előkészíti a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt, közreműködik a hitelszerződések előkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről és nyilvántartásáról.
(10) Gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(11) Nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat, illetve a vagyoni befektetéseket.
(12) Ellátja a házipénztár működésével kapcsolatos feladatokat.
(13) Ellátja a munkáltatói lakásvásárlási és - építési kölcsön folyósításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
(14) Vezeti az önkormányzati kölcsönben részesülő első lakáshoz jutók kölcsöneinek analitikus nyilvántartását, negyedévenként elvégzi az egyeztetést a főkönyvi könyveléssel.
(15) Nyilvántartja, elkészíti az adó bevallást és teljesíti az állami adóhatósággal szembeni kötelezettséget.
(16) Gondoskodik a segélyek kifizetéséről, valamint a kifizetett segélyek alapján az önkormányzatot megillető állami támogatás visszaigényléséről.
(17) Végzi az önkormányzati tulajdonú lakások forgalmazásával kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi feladatokat.
(18) Gondoskodik a pályázatokon nyert támogatások lehívásáról, az ezzel kapcsolatos számlanyitási feladatokról.
(19) Tervezi az önkormányzat, valamint a hivatal bér-és létszám előirányzatát, gondoskodik az illetmény és a külső személyi juttatások számfejtéséről. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által megküldött adatok alapján elkészíti a bérfeladást a főkönyvi könyvelés részére. Gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb személyi jellegű kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről.
(20) Ellátja a bevallásokkal, adóigazolásokkal, jövedelemigazolásokkal kapcsolatos feladatokat.
(21) Ellátja a cafetéria rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.
(22) Gondoskodik a főkönyvi könyvelés és a bevételekről vezetett analitikus könyvelés egyeztetéséről. Analitikus nyilvántartásokból - negyedévenként - részletes adatszolgáltatást teljesít a főkönyvi könyvelésnek.
(23) Végzi a „Kék-víz” Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
(24) Nyilvántartja az önkormányzati vagyont, egyeztetést végez a vagyon kataszteri nyilvántartással. Gondoskodik a vagyonkezelési szerződés alapján átadott vagyon értékcsökkenése elszámolásának és vagyonra visszaforgatásának év végi egyeztetéséről.
(25) Gondoskodik az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök leltár és nyilvántartás szerinti egyezőségéről, az üzemeltetők leltározási feladatainak elvégzéséről.
(26) Elkészíti a hivatal éves leltárát, vezeti a szükséges analitikus nyilvántartásokat és gondoskodik a leltárértékelés elvégzéséről.
(27) Behajthatatlan követelésekről tájékoztatót készít a közgyűlés részére.
(28) Meg nem valósuló beruházások (befejezetlen) vagyonból történő kivezetéséről előterjesztést készít a közgyűlés részére.
(29) Nyilvántartja a jogszabály alapján meghatározott hatósági határozatokban foglalt pénzfizetési kötelezettségeket.
(30) Figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását. A társosztállyal napi kapcsolatot tart fenn.
(31) Napi információkat szolgáltat a banki folyamatokról, a bankszámlán rendelkezésre álló pénzkészletről.
(32) Intézi a folyékony hulladékszállítás utáni központi előirányzat igénylését.

Ügykör megjelölése Telefonszám
munkaügyi feladatok76/513-513
vevő számlák kezelése76/512-262
szállítói számlák kezelése76/512-253
nemzetiségi önkormányzatok gazdasági feladatai76/512-129
gazdasági társaságokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok76/512-323


Gondnoksági Csoport

A csoport vezetője: Rácz Sándor
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. alagsor 25. számú iroda
Tel.: (+36) 76/512-243; Fax: (+36) 76/513-538
E-mail: racz.sandor@kecskemet.hu

A Gondnoksági Csoport ellátja a hivatal székhelyével és telephelyeivel kapcsolatos üzemeltetési feladatokat, azok koordinálását, naprakészen felügyeli az azzal kapcsolatos teendők végrehajtását.

(1) Kapcsolatot tart a Városháza és a hivatal telephelyei épületeinek karbantartását és üzemeltetését (takarítás, anyagmozgatás, portaszolgálat, stb.) ellátóival, ellenőrzi a feladatok ellátását.
(2) Szervezi a családi rendezvényeket.
(3) Szervezi a Városháza Díszterme turisztikai célú bemutatását.
(4) Ellátja a hivatal postabontással, központi érkeztetéssel kapcsolatos feladatait, kezeli a központi irattárat.
(5) Gondoskodik a hirdetmények helyben szokásos közzétételéről.
(6) Biztosítja a testületi ülések lebonyolításának technikai feltételeit.
(7) Biztosítja a hivatal gépjárműveinek üzemeltetését.
(8) Biztosítja a telefonközpont működését, kapcsolatot tart a telefonszolgáltatókkal.
(9) Üzemelteti a nyomdát.
(10) Ellátja a baleset- és munkavédelmi, valamint tűzvédelmi feladatokat.
(11) Biztosítja a hivatal technikai eszközeinek működését.
(12) Szervezi a selejtezéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.

Ügykör megjelölése Telefonszám
gondnokság76/512-251
 
 
PROGRAMOK