2019-06-21 10:31:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-06-18 15:17:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-05-29 15:14:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-05-12 21:26:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-04-01 21:00:00 | Bővebben...
 
 
 
 
2019-03-27 12:38:00 | Bővebben...
 
 
 
 
 
Július
 
 

 

 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Az összetett kereső segít Önnek abban, hogy szűkítse a keresési feltételeket. Minél több lehetőséget választ, annál nagyobb lesz a találati pontosság.  
 
Miben keressen: E-ügyintézés Városunk Önkormányzat
Tartalmazzák ezen szavak mindegyikét (pl.: "Megyei Város" azokat a találatokat sorolja fel, ahol a Megyei és a Város szavak is megtalálhatók )
Pontosan ezt a kifejezést (pl.: "Megyei Város" csak azokat a találatokat sorolja fel, ahol pontosan a Megyei Város kifejezés szerepel)
 
 
 
Megjelenés dátuma, vagy időszak
megadása esetén az időszak kezdete.
 
 
 
Időszak megadása esetén
az időszak vége.
 
Városunk
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége
 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: kecskemet@kecskemet.hu
varoshaza@kecskemet.hu
cityhall@kecskemet.hu

 
Ügyfélszolgálat
 
Telefonkönyv
 
Helyi hírek
 
Ide írja az üzenet szövegét
címzett neve

cimzett e-mail címe:

feladó neve:

feladó e-mail címe:

 
Nyomtatás
2018.10.18. csütörtök
 

Tájékoztató a 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízilétesítményekkel (kutakkal) kapcsolatban

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:Vgtv.), valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2018. január 1. napján hatályba lépett változása alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges

olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárás kiterjed mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály szakhatóság bevonása? 

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. A kérelem benyújtását megelőzően az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet alapján szakhatósági díjat (23.900,- Ft) is be kell fizetni a Népegészségügyi Osztály 10025004-00299657-00000000 számú számlaszámára (a közlemény rovatba a nevet, címet és „ivóvíz szakhatósági díja” elnevezést kell feltüntetni). A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását. A szakhatósági díj befizetéséről szóló bizonylatot a kérelemhez szintén csatolni kell.

Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályt szakhatóságként bevonni.

A vízgazdálkodási bírság

A Vgtv. 2020. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2020. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2021. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Kell-e fizetni a kútból kitermelt víz után járulékot, vagy adót?

A Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján a vízhasználónak vízkészlet járulékot jelenleg nem kell fizetni a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után.

Mikor nem adható meg a vízjogi fennmaradási engedély és ennek mi a következménye?

Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és az átalakítással sem szüntethető meg.

Ez estben a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás megindításához az alábbi dokumentumok nyilatkozatok, benyújtása szükséges:

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalma szerint:

- Kérelmező neve, lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.

- A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).

- A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).

- A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.

- Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye (kiadja: Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály).

- A kút műszaki adatai:

- talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);

- csak fúrt kút esetében:

- iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,

- csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,

- szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,

- csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).

- A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.

- A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.

- A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.

- A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.

-  Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

- Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

(A KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja szerint kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is – az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja).

- Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

A talajvízkutak létesítési, fennmaradási, üzemeltetési, módosítási és megszüntetési engedélyének kiadására irányuló eljárásért fizetendő illeték összege az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése alapján 3.000 Ft .

A kérelem benyújtása érdekében kérjük, hogy a mellékelt adatlapot szíveskedjenek használni.

 
 
 
PROGRAMOK