Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

CímnyilvántartásTÁJÉKOZTATÓ
a központi címregiszterről és a címkezelésről
 
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR Rendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. 
A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat.
 
Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő címek felülvizsgálatát, új lakóingatlanok címképzését, valamint új közterület elnevezésekkel érintett ingatlanok esetében a címmódosításokat a Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztály látja el.
 
A címek felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van.
 
A KCR Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden
a) beépítésre szánt területen fekvő telek;
b) beépítésre szánt területen fekvő telken
ba) létesített épület,
bb) létesített épületen belül található lakás,
bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;
c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon
ca) épületet létesítettek,
cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található
d) a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince;
e) olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,
f) a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál.
 
A fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság együttműködését.
 

2024. március 13.