Ugrás a tartalomra

Javaslattételi felhívás

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységek elismerésére kitüntetéseket alapított.

DÍJAK:

 

IFJÚSÁG A KÖZÖSSÉGÉRT DÍJ

A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható, a fiatalok öntevékeny, más közösségek számára is példamutató munkájának elismeréseként.

 

KECSKEMÉT VÁROSÉRT OKTATÁSI  DÍJ

A díj évente kettő személy, vagy munkacsoport részére adományozható

a)         a huzamos időn át kiemelkedő óvodapedagógiai, alap- és középfokú oktatási-nevelési,

b)         gyógypedagógiai munkát végző pedagógusok, valamint

c)         a pedagógiai újítások kidolgozása, vagy alkalmazása, a pedagógiai gyakorlat                           kisegítése, a        magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása, nemzetközi                      pedagógiai tapasztalatok adaptációja terén kiemelkedő tevékenységet folytató                           pedagógusok és szakemberek elismerésére.

 

KECSKEMÉT KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT DÍJ

A díj évente egy  személy, vagy munkacsoport részére adományozható

  1.       az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi intézményei azon munkatársai elismerésére,            akik kiemelkedő eredményt értek el a város kulturális értékeinek megőrzésében, gyarapításában és széles körű megismertetésében.

b)      a kultúra és közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző      polgárok elismerésére,

c)      azok elismerésére, akik tevékenységükkel példamutatóan hozzájárultak az értékálló                helyi        közösségi hagyományok és értékek megőrzéséhez, ápolásához, nemzedékek                   közötti átörökítéséhez,

 

KECSKEMÉT FELSŐOKTATÁSÁÉRT ÉS TUDOMÁNYOS ÉLETÉÉRT DÍJ

A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható a városban folytatott felsőfokú oktatási, tudományos, kutatási tevékenységek körében, ezek fejlesztésében, az oktatás és kutatás integrálásában, az együttműködési kapcsolatok elmélyítésében és bővítésében végzett kiemelkedő munkásságért.

 

KECSKEMÉT SPORTJÁÉRT DÍJ

A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható

a)       a testnevelés és sport népszerűsítésében, a diáksportnak, illetve az ifjúság testedzésének,           valamint a szabadidősportnak a szervezésében huzamos időn át kifejtett eredményes       tevékenységéért,

b)      a verseny- és élsportban kiemelkedő sportteljesítményt, illetve országos vagy     nemzetközi       eredményt elért kecskeméti sportolók és a felkészítésükben      közreműködő sportszakemberek         elismeréseként,

c)       a testnevelési és sportélet fejlesztése érdekében a városi sportéletben nyújtott    kiemelkedő      teljesítményért, illetve hosszú időn át kifejtett eredményes munkásság   elismeréseként,

d)      a városi sportlétesítmények fenntartásában és fejlesztésében kimagasló szakmai és         sportmecénási tevékenység elismeréseként.

 

KECSKEMÉT IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható, aki a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek segítésében, valamint a gyermekek testi és lelki egészségének kiemelt elősegítésében közreműködött.

 

Kecskemét Városért Egészségügyi Díj

A díj kettő olyan személynek, vagy munkacsoportnak adományozható, akik munkájukkal hozzájárultak Kecskemét város polgárai

a)         egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez és e tevékenységük során kimagasló

         teljesítményt,    vagy eredményt értek el,

b)         a lakosság egészségének megóvására, javítására és helyreállítására irányuló     tevékenységük során, illetve a város polgárai gyógyítása, gyógyító-megelőző ellátása terén kimagasló teljesítményt, vagy eredményt értek el.

 

Év Kecskeméti Civil Szervezete Díj

A díj évente tevékenységi körétől függetlenül egy olyan kecskeméti székhelyű vagy Kecskeméten működő civil szervezetnek adományozható, amely legalább 3 éven keresztül aktívan működik Kecskeméten, céljai a város polgárainak széles körét érintik, és tevékenységével a helyi civil társadalom összefogását erősíti vagy a polgárok életminőségének javítását szolgálja.

 

ELISMERŐ CÍMEK:

 

Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím

Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím egy fő olyan személy részére adományozható, aki

a)         a hivatásos, vagy közalkalmazotti állományban, a Kecskeméti Városi  Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és

b)         az adományozás évét megelőző évben a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, valamint a         közbiztonság területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult   a város közbiztonságának javításához.

 

AZ ÉV KECSKEMÉTI TŰZOLTÓJA elismerő cím

Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím  évente egy fő olyan személynek adományozható, aki

a)         hivatásos állományban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság           Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Kecskeméti Hivatásos           Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és

b)         az adományozás évét megelőző évben a tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés területén     olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város    közbiztonságának javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.

 

Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím

Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím évente egy fő kecskeméti polgárőr egyesület tagja részére adományozható, a közrend és közbiztonság, a társadalmi bűn- és baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a katasztrófa-elhárítás és környezetvédelem érdekében kifejtett, önkéntes, kimagasló és példamutató tevékenysége elismeréseként.

Az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím

Az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím egy olyan személy részére adományozható, aki legalább 5 éve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselője, és az adományozás évét megelőző évben a közigazgatás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a Polgármesteri Hivatal feladatellátása színvonalának emeléséhez és a közügyek intézéséhez.

 

AZ ÉV KECSKEMÉTI VÁROSRENDÉSZE elismerő cím

Az Év Kecskeméti Városrendésze elismerő cím 2019. évtől kezdődően kétévente egy fő olyan személy részére adományozható, aki

a) legalább 3 éve a Kecskeméti Városrendészet köztisztviselője és

  1. Kecskemét közrendjének, közbiztonságának és köztisztaságának védelme érdekében kimagasló tevékenységet folytatott.

 

JAVASLATTÉTEL:

 

A kitüntetendő személyre, csoportra javaslatot tehetnek a közgyűlés tagjai, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, valamint a díjjal elismerhető tevékenység körében működő kecskeméti intézmények vezetői, gazdasági társaságok vezetői, szakmai és tudományos szervezetek, kamarák, egyéb civil szervezetek (bejegyzett egyesületek, alapítványok stb.) továbbá az egyházak.

Az elismerő címek adományozására:

  • Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím esetén Kecskemét Megyei Jogú Város Rendőrkapitánya,
  • Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím esetén Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Kecskeméti Hivatásos Tűzoltósága Kirendeltségvezetője,
  • Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím esetében bármely Kecskeméten működő polgárőr egyesület elnöke,
  • Az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím esetében a polgármester, a jegyző, és a képviselők,
  • Az Év Kecskeméti Városrendésze elismerő cím esetén a Kecskeméti Városrendészet intézményvezetője,

továbbá bármely civil, gazdasági szervezet, alapítvány, magánszemély.

A javaslatoknak tartalmazniuk kell

  • a javasolt személy személyi adatait (név, születési idő, lakcím, munkahely, beosztás)
  • a javaslat részletes indoklását, valamint
  • a javasolt személy nyilatkozatát arról, hogy megismerte a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatókat.

 

A javaslatoknak 2021. március 20-ig kell beérkezniük  a Képviselőtestületi Osztály címére (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.).

 

A kitüntetések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

2021. február 22.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje