Ugrás a tartalomra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezető munkakör betöltésére (2022.08.01)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.) intézményvezetői munkakörének betöltésére.

Az intézményvezető lényeges feladatai:
-    az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, használatát,
-    felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért,
-    gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak tekintetében,
-    képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.

A munkakör betöltésének várható időpontja:
A megbízás 2023. január 1-től 2027. december 31-ig terjedő határozott időtartamra szól.

A megbízás feltétele 
 • orvostudományi egyetemi szintű végzettség, és mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser képesítés (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltak alapján),
 • legalább 5 éves szakmai és legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
 • a munkáltatóval az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak alapján egészségügyi szolgálati munkaszerződés megkötése.
Munkakör megnevezése:
Intézményvezető

Illetmény és egyéb juttatások:
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó szakmai életrajzát,
 • az igazgatóság vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint,
 • a korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolást,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
 • a pályázó nyilatkozatát, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Társadalompolitikai Osztály - 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetői munkakörének ellátására” megjelöléssel 1 példányban kell benyújtani.

A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást biztosítja: Ladics Monika, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda vezetője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. tel.: 76/513-524)

A pályázat elbírálásának határideje:
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. októberi ülése

2022. augusztus 1.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei