Ugrás a tartalomra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására (2022.07.18)

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.10.14.-2027.10.13.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, használatát,
 • felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében,
 • képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • a pályázó a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kinevezhető,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében az intézményvezetői munkakörre előírt felsőfokú képesítések valamelyike,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében megjelölt szakmai gyakorlat,
 • Az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: szociális munkatárs.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó szakmai életrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolást,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó kéri-e a személyét érintő ügy zárt ülésen történő tárgyalását,
 • nyilatkozatot arról, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat a pályázótól arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. október 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonka Imre, a Társadalompolitikai Osztály vezetője nyújt, a 76/513-595 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Társadalompolitikai Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16.323-3/2022., valamint a beosztás megnevezését: Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza magasabb vezetői beosztása.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.kecskemet.hu - 2022. július 18.

2022. július 18.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei