Ugrás a tartalomra

Községi zárlat elrendelése

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Cím:6000 Kecskemét, Halasi út 34.
76/896-341, fax: 76/998-650, e-mail: kecskemet-aeu@bacs.gov.hu
Hivatali kapu: KMETAEU KRID azonosító: 653030723
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA
Ügyiratszám: BK-05/EBAO/1641-6/2022. Tárgy: Községi zárlat elrendelése
Ügyintéző: Dr. Bodgál Petra Melléklet:
Térkép
HATÁROZAT

A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről II. Fejezet 17. § (1) pontja által biztosított jogkörömben eljárva
Kecskemét hrsz. 0340/7 (GPS koordináta: 46.5830; 19.4309) szám körül 5 km-es közigazgatási
területre községi zárlatot rendelek el. A zárlati kör területe részben érinti Kecskemét, Lajosmizse és
Nagykőrös közigazgatási területét is. Kecskemét és Lajosmizse érintett részeire községi zárlatot
rendelek el.
A zárlat alatt lévő területre (a mellékelt térkép szerint) a zárlat ideje alatt a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
II. Fejezet 16-20. § és a III. fejezet 23-29. §-ban leírtak érvényesek.
Határozatom a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést
sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálata érdekében
közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon
belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni. Az
elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet
joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://ekormányablak.
kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be. A határozat
végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.
A határozat azonnal végrehajtható.
 
INDOKLÁS
 
A rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határoztam, mivel Nagy Zoltán Miklós (lakcím: 4200
Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 53.; születési hely, idő: Püspökladány, 1972.12. 25., anyja neve: Hajdú
Rozália; FELIR azonosító: AA1061165) 6000 Kecskemét hrsz. 0320/7 (GPS koordináta: 47.0155, 19.5585)
alatti méhész bérelt telephelyén tartott 53 méhcsaládos méhállományában a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság ÁDI/2022/0051887/EK-DJAZP3
számú vizsgálati eredményközlése szerint, a beküldött 8 lépmintából 4 esetben bejelentési kötelezettség alá
tartozó nyúlós költésrothadás betegséget állapított meg.
A méhbetegség megállapítását követően – a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es
sugarú kör által határolt területre – a járási hivatal községi zárlatot köteles elrendelni.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Cím:6000 Kecskemét, Halasi út 34.
76/896-341, fax: 76/998-650, e-mail: kecskemet-aeu@bacs.gov.hu
Hivatali kapu: KMETAEU KRID azonosító: 653030723
A zárlati intézkedések betartásának ellenőrzéséért, a betegség leküzdésével kapcsolatos intézkedések
irányításáért Dr. Bodgál Petra hatósági állatorvos a felelős.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3), 52. § (1) bekezdése, valamint a méhállományok
védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (IV. 27.)
FVM rendelt II. Fejezet 17. § (1) bekezdésében leírtak alapján hoztam.
Hatáskörömet és illetékességemet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 34. § (3) a) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § g), 14. § (5) bekezdése, és a 3. számú melléklete biztosítja.
Az azonnali végrehajthatóság az Ákr. 84. § a) pontján alapszik.
A határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 112. §-ára, a 114. § (1) bekezdésére, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényre, a
bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontjára, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.
 
Kecskemét, 2022. 06. 21.
Cseh Tamás
hivatalvezető
nevében és megbízásából
……………………………………..
Bercsényi-Dobos Melitta
osztályvezető
Fentiekről értesül:
 Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője, Lajosmizse Város Jegyzője, Nagykőrös Város Jegyzője,
 Ceglédi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (emailben)
 BKM Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály, Kecskemét,
 Országos Magyar Méhészeti Egyesület, 1094 Budapest, Viola u. 50. (emailben)
 Irattár

2022. június 24.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei