Ugrás a tartalomra
Keresés

Hozzájárulok hogy az adataimat hírlevél küldés céljából felhasználják. Elfogadom az adatkezelés tájékoztatót!

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata közérdekű adatok


Egységes Közadatkereső Rendszer


Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap


I. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
 
Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
 
 
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata
nemzetisegi@kecskemet.hu; hkonstantin756@gmail.com
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
www.kecskemet.hu
 
Horeftos Konstantin Zoltán elnök
Horeftos Krisztián Attila elnökhelyettes
Horeftos Nikólaosz képviselő
 
 
Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
Adat megnevezése Megjegyzés
A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Bizottságot a települési nemzetiségi önkormányzat nem hozott létre.
Közzétételi egység: A szerv vezetői
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
nemzetisegi@kecskemet.hu; hkonstantin756@gmail.com
Kecskemét, Batthyány u. 2.
Horeftos Konstantin Zoltán elnök
Horeftos Krisztián Attila elnökhelyettes
 
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Horeftos Konstantin Zoltán elnök
Horeftos Krisztián Attila elnökhelyettes
Horeftos Nikólaosz képviselő
 
Honlap
 
 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
 
Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai  
Nincs
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
 
Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  
 
Nincs
 
1.4. Közalapítványok
 
Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  
Nincs
 
 
1.5. Lapok
 
Közzétételi egység: Lapok
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  
Nincs
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
 
Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek adatai Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 
Honlap
 
1.7. Költségvetési szervek
 
Közzétételi egység: A szerv által alapított költségvetési szervek
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye  
Nincs
 
 
A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nincs
 
 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 4/2014.(X.20.) GTNÖ. számú határozat
 
 
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
 
 
 
 
 
 
 
 
A települési nemzetiségi önkormányzatnak nem lát el önként vállalt feladatot.
 
2.2. Hatósági ügyek intézése
 
Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Adat megnevezése Megjegyzés
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok  
 
 
 
 
Nincs
 
 
 
2.3. Közszolgáltatások
 
Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények  
 
Nincs
 
2.4. A szerv nyilvántartásai
 
Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei  
 
 
Nincs
 
2.5. Nyilvános kiadványok
 
Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  
Nincs
 
2.6. Döntéshozatal, ülések
 
Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
Adat megnevezése Megjegyzés
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje,
 
 
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (X.25.) GTNÖ. számú határozat szerint
 
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
 
A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
 
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hónap, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
 
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
 
 
 
A testületi szerv üléseinek napirendje
 
 
A testületi szerv döntéseinek felsorolása
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (X.25.) GTNÖ. számú határozat szerint
 
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos helyiségében: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 2. /Kossuth tér 1.
www. kecskemet.hu/görög nemzetiségi önkormányzat (ülések meghívói, ülésekről készült jegyzőkönyvek)        Honlap
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (X.25.) GTNÖ. számú határozat szerint.
 
 
Honlap
 
 
Honlap
 
Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Adat megnevezése Megjegyzés
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai
Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól
 
 
 
 
 
Honlap
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Pályázatok
 
Közzétételi egység: Pályázatok
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk  
Nincs
 
2.8. Hirdetmények
 
Közzétételi egység: Hirdetmények
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Honlap
2.9. Közérdekű adat igénylése
 
Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
Adat megnevezése Megjegyzés
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005 (XII.27.) IHM rendelet
  • Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2024. I. negyedéves adata

A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos adatai 2023. évre vonatkozóan
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  
 
Nincs
 
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  
Nincs
 
 
2.10. Közzétételi listák
 
Közzétételi egység: Közzétételi listák
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  
Nincs
 
2.11. Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti újrahasznosítással kapcsolatos adatok
 
Közzétételi egység: Közadatok újrehasznosítása
Adat megnevezése Megjegyzés
Az Infotv. alapján közzéteendő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti újrahasznosítással kapcsolatos adatok  
Nincs
 
III. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége
 
Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  
Nincs
 
 
Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Adat megnevezése Megjegyzés
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  
Nincs
 
 
Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Adat megnevezése Megjegyzés
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok, nyilvános megállapításai  
Nincs
 
 
Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  
 
Nincs
 
 
Közzétételi egység: Működési statisztika
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
Nincs
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
 
Közzétételi egység: Éves költségevetések, Számviteli beszámolók
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója Éves költségvetések

2024

      -Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetése2023

      - 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetése

2022

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetése

2021

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetése

2020

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetése

2019

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetése

2018

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetése

2017

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetése

2016

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetése

2015

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetése

Számviteli beszámolók

2023

     - 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi számviteli beszámoló

2022

     - 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi számviteli beszámoló

2021

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi elemi költségvetési beszámoló

2020

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi elemi költségvetési beszámoló

2019

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi elemi költségvetési beszámoló

2018

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi elemi költségvetési beszámoló

2017

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi elemi költségvetési beszámoló

2016

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi elemi költségvetési beszámolója

2015

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi elemi költségvetési beszámolója

2014

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi elemi költségvetési beszámolója

 
 
Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
Adat megnevezése Megjegyzés
A költségvetés végrehajtásáról – külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók 2023
      - 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása

2022

     - 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása

2021

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

2020

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása

2019

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása

2018

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása

2017

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása

2016

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása

2015

     - Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása
 
3.3. Költségvetések, beszámolók
 
Közzétételi egység: Foglalkoztatottak
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  
 
 
 A foglalkoztatottak (a létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza)
 
 
 
Közzétételi egység: Támogatások
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kezdeményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok  
 
 
Nincs
 
 
 
Közzétételi egység: Szerződések
Adat megnevezése Megjegyzés
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési  beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama  
 
 
 
 
Nincs
 
 
 
Közzétételi egység: Koncessziók
 Adat megnevezése Megjegyzés
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
 
Nincs
 
Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai, oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  
 
 
 
 
 
Nincs
 
 
 
Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
Adat megnevezése Megjegyzés
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
Nincs
 
 
 
Közzétételi egység: Közbeszerzések
Adat megnevezése Megjegyzés
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről  
Nincs
 
 
 
A fenti közérdekű adatokat az alábbi jogszabályok alapján tettük közzé:

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 


 

2024. július 3.