Ugrás a tartalomra

Pályázati felhívás Önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogának megszerzésére (Petőfi Sandor utca 18-20.)

HIRDETMÉNY


A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi költségalapú bérlakások bérleti jogának megszerzésére:
Petőfi S. u. 18-20. III/312. (35 m²) Várhatóan 2021. július végén történő birtokbaadással
Petőfi S. u. 18-20. VI/602. (35 m²) Várhatóan 2021. július végén történő birtokbaadással
Petőfi S. u. 18-20. VI/617. (33 m²) Várhatóan 2021. július végén történő birtokbaadással
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni (76/487-522/3-as menü), a benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat átvenni és azokat benyújtani 2021. június 01. napjától 2021. június 15. napján 15.30 óráig lehet a KIK-FOR Kft. /Kecskemét, Csányi J. krt. 14./ Portaszolgálaton.
A pályázati anyag a beadáshoz szükséges formanyomtatványokkal együtt megtalálható KIK-FOR Kft. honlapján és letölthető www.kikfor.hu címről. A beadás határideje és helye a fentiek alapján.
A kitöltött pályázatokat kérjük zárt borítékban SZEMÉLYESEN leadni. Kérjük, a borítékra ne írjanak se nevet, se címet.
Pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó személyi adatait, lakcímét
- az együttköltözők jövedelem igazolását
- büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonában, illetőleg haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás, vagy családi ház
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az előzetes egyösszegű befizetésre vonatkozó kötelezettségvállalásának – pályázat nyertesség esetén – az elbírálásban hatályban lévő bérleti díj mértéke szerint tesz eleget
- nem kecskeméti lakos esetén munkáltatói igazolást arról, hogy kecskeméti munkahellyel rendelkezik
- a vállalt egyösszegű befizetés hónapra és pénzösszegben meghatározott mértékét
- pályázó maximum három lakásra pályázhat, azokat RANGSOROLVA /a lakás pontos meghatározásával (épület, lépcsőház, emelet, ajtószám megjelölésével)/
- pénzintézet részéről kiadott – aláírással és bélyegzővel ellátott - számlakivonatot a pályázat során vállalt egyösszegű befizetés fedezetének meglétéről (lakáselőtakarékosság, vagy más jellegű megtakarítás fedezetként való felhasználása esetén, a megtakarítást kezelő pénzintézet igazolása a pályázó rendelkezésére álló pénzösszegről, illetőleg annak kifizetésének határidejéről), melynek keltezése 30 napnál nem lehet régebbi
Pályázati feltételek:
a.) pályázatot nyújthat be az Európai Gazdasági Térség ( EGT ) nagykorú állampolgára, akinek, vagy házastársának, illetőleg vele jogszerűen együttköltöző hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében a pályázat benyújtásakor nincs beköltözhető lakás vagy családi ház, és
b.) aki kecskeméti lakos, vagy igazolt kecskeméti munkahellyel rendelkezik, továbbá
c.) olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik a pályázó, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy a lakbér összege nem haladja meg a nettó összjövedelmük 20 %-át.
d.) Az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés minimum 2 évi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.
e.) Amennyiben konkrétan meghatározott lakásra kettő vagy több pályázó, azonos összegű ajánlatot tesz, úgy közülük a legmagasabb igazolt jövedelemmel (együttköltözők esetén összjövedelemmel) rendelkező pályázó szerzi meg a bérleti jogot.
f.) a pályázati összegen felül a bérbeadás feltételeként 3 havi lakbérnek megfelelő összeg megfizetését köti ki a bérbeadó óvadékként.
A bérleti díj pályázat kiírásakor érvényben lévő mértéke a Petőfi S. u. 18-20. sz. alatti bérlakások esetében 946 Ft/hó/m2.
 Ez alapján a Petőfi S. u. 18-20. III/312. sz. alatti 35 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 165.550 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 33.110 Ft, az egyösszegű befizetés minimum 794.640 Ft, maximum 1.986.600 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 99.330 Ft.
 Ez alapján a Petőfi S. u. 18-20. VI/602. sz. alatti 35 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 165.550 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 33.110 Ft, az egyösszegű befizetés minimum 794.640 Ft, maximum 1.986.600 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 99.330 Ft.
 Ez alapján a Petőfi S. u. 18-20. VI/617. sz. alatti 33 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 156.090 Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 31.218 Ft, az egyösszegű befizetés minimum 749.232 Ft, maximum 1.873.080 Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 93.654 Ft.
A bérleti díjak mindenkor érvényben lévő mértékét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete hatályos rendelkezései állapítják meg.
A 22/2015 (X.22) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről (továbbiakban: Lakásrendelet) 27.§ (4)-(5) bekezdése értelmében:
Amennyiben a bérlő a közüzemi szolgáltatások tekintetében díj hátralékot halmoz fel, úgy a felek közös megegyezéssel a lakásbérleti szerződést módosíthatják akként, hogy a díjhátralék az előzetesen befizetett összegből kerül rendezésre, és a felhasznált összeggel arányosan a lakásbérleti szerződés időtartama csökken.
Bérleti díj emelés csak az egyösszegű befizetéssel érintett – a (4) bekezdésben foglaltak esetén a felhasznált összeggel arányosan csökkentett – időszak leteltét követően érvényesíthető.
A Rendelet 27. § (3) és a (6) bekezdése értelmében a pályázat nyerteseivel a bérbeadó az egyösszegű befizetésnek megfelelő időtartamú bérleti szerződést köt. A lakásbérleti szerződésben meghatározott idő lejárta előtt benyújtott kérelem alapján a lakásbérleti szerződés egymást követő több alkalommal, alkalmanként legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható.
A lakásbérleti szerződés lejárati ideje előtt történő – bérlő általi – felmondás esetén a befizetett összeg időarányosan fennmaradó részét a bérbeadó visszatéríti.
A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek. Érvénytelen továbbá az olyan pályázat, amelyet nem az arra rendszeresített formanyomtatványon, illetve a megadott határidőn túl nyújtottak be. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség!
A beérkezett pályázatok alapján a KIK-FOR Kft. a lejárati időt követően dönt a nyertes pályázók személyéről. A pályázók a döntésről telefonon és írásban is értesítést kapnak.
A nyertes pályázók az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek az általuk vállalt pénzösszeget az értesítésben megjelölt számlára befizetni. A befizetésről szóló igazolás, illetőleg a bérbeadói hozzájárulás alapján kerül sor a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben a nyertes pályázók a befizetésnek a fenti határidőn belül nem tesznek eleget, úgy az adott lakásokra a következő legnagyobb összeget vállaló pályázók válnak jogosulttá, akiknek szintén 8 nap áll rendelkezésükre az összeg befizetésére és így a bérleti jog megszerzésére.
A pályázat során közösen pályázó személyekkel bérlőtársakként (ennek minden jogaival és kötelezettségeivel) kerül a bérleti szerződés megkötésre. A nyertes pályázóval (pályázókkal) a KIK-FOR Kft. köt bérleti szerződést. A lakásbérleti szerződés tartalmára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és a Rendelet rendelkezései az irányadóak.
A járványhelyzetre tekintettel a pályáztatott lakások helyszínen történő megtekintésére nincs lehetőség, az ingatlanokhoz tartozó fotók megtalálhatók KIK-FOR Kft. honlapján ITT.

2021. június 4.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei