Ugrás a tartalomra

Felhívás a növényi károsítók - különösen a parlagfű - elleni védekezésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a termelő, illetve a földhasználó (pl. tulajdonos, termelő, bérlő, haszonélvező) köteles a növényi károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét. Az Éltv. 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A települési önkormányzat jegyzőjebelterületenközérdekű védekezést rendel el azon földhasználóval szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés elrendeléséről külterületen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya gondoskodik.

A közérdekű védekezéssel egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni a védekezési kötelezettségüket elmulasztókkal szemben, melynek mértéke 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A mentesítés, valamint az eljárás egyes költségei az ingatlan használóját terhelik.

A hatóság a parlagfű elleni védekezési kötelezettség teljesítésére nem hívja fel a földhasználót, a jogsértés megállapításához, a közérdekű védekezés elrendeléséhez elegendő a kötelezettség elmulasztásának észlelése.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletének 6. § (1) bekezdése alapján aki – a termőföld kivételével – a tulajdonában álló ingatlanának, valamint az ingatlanát határoló zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot, a közterület –felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Ezúton is felkérem valamennyi földhasználót, hogy mind a kül-, mind a belterületi ingatlanokon rendszeresen védekezzenek a növényi károsítók – különösen a parlagfű – ellen, tartsák földterületeiket a vegetációs időszak végéig, folyamatosan gyommentes állapotban.

 

Dr. Mayer Endre
jegyző

 


A bejelentéseket az alábbi telefonszámokon lehet megtenni:

 

 • Belterületi magántulajdonú ingatlanok esetében:
 • Közterületek esetében:
  • 76/ 503-220 (Kecskeméti Városrendészet), vagy
  • 76/ 500-606 (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.)
    
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében:
  • 76/ 487-522 (KIK-FOR Kft.), vagy
  • 76/ 513-513 2197-es mellék (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály Vagyongazdálkodási Csoport) vagy 76/ 513-513 2209-es mellék (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály Városüzemeltetési Csoport)
    
 • Külterületi ingatlanok esetében:
  • 76/ 795-790 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.)
    
 • Hivatali ZÖLD SZÁM, mely ingyenesen hívható: 06 80/ 203-737     állandóan elérhető, üzenetrögzítő

2021. június 1.

Kecskeméti fejlesztések

Kecskeméti fejlesztések

GYERTEK KECSKEMÉTRE!

Kecskemét legfrissebb turisztikai kisfilmje