Ugrás a tartalomra

Hirdetmény földterület jogviszonyának rendezéséről (Kecskemét, 32804 hrsz.)

 
 
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
                                                 
                                                
 
HIRDETMÉNY
 
 
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.
 
 
A hirdetmény kifüggesztésének napja:
 
A hirdetmény levételének napja:           
 
 
Eljáró hatóság megnevezése:
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Kecskemét) 
Az ügy száma:
 
219613/2022.
Az ügy tárgya: 
 
A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 20. §-a alapján.
Az ingatlan helyrajzi száma: Kecskemét zártkert 32804 hrsz. II/2. sorszám 1/5 tulajdoni illetőség 
 
 
A tulajdonosként bejegyzett személynek - az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló - természetes személyazonosító adatai és lakcíme:
 
családi és utóneve:              Dobos Antalné születési családi és utóneve:        Kovács Etel
születési helye:        - születési ideje: 1908.
anyja születési családi és utóneve:    Szabó Eszter lakcíme:   -
 
 
 
A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.
 
                                                                                                    2
Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.
Ha a hirdetmény közzétételétől számított 90 nap eredménytelenül telt el, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen. Egyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét a nem beazonosítható személy tulajdoni hányadára.
Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a megállapításáról szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlannyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.  
Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23.§-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából. 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.
 
 
Kecskemét, 2022. június 15.
 
 
                                                                                                    Kovács Ernő
            kormánymegbízott nevében és  megbízásából:
 
 
 
                                                                                           Sándorné Bencze Ágnes
                                                                                            vezető-hivatalitanácsos
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
 Földhivatali Osztály 4. (Kecskemét)
Cím: 6000 Kecskemét, Fecske utca 25.. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf.90.
 ( 06-76/795-800, ~foldhivatal.kecskemet@bacs.gov.hu
Hivatali Kapu: KMETING

2022. június 21.

Intermodális Csomópont Fejlesztési Tervei