Ugrás a tartalomra

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház intézményvezető (igazgató) munkakör betöltésére (2022.07.29)

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) és az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően pályázati felhívást tesz közzé a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház (6000 Kecskemét, Katona József tér 5.) intézményvezető (igazgató) munkakörének betöltésére.

A munkakör betöltésével járó lényeges feladatok:
 • a színházi társulat és az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését,
 • felelős az intézmény finanszírozási egyensúlyának megőrzéséért, az észszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért,
 • gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat,
 • gondoskodik a kecskeméti színjátszás hagyományainak ápolásáról, az intézmény közönségkapcsolatainak erősítéséről, a látogatottság növeléséről,
 • együttműködik a hazai és nemzetközi kulturális intézményekkel, szakmai szervezetekkel, szövetségekkel,
 • törekszik a fenntartói költségvetési támogatást kiegészítő pályázati és szponzori hozzájárulások megszerzésére, növelésére,
 • képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt.
Az előadó-művészeti szervezet jogállása, a gazdálkodásával kapcsolatos információk:

Saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház költségvetésének főbb előirányzatai:
 
2022. év:
 
Bevételek:                                                                                                             
                                               
                                                 Állami támogatás:                                   529.623.000 Ft
                                                 Önkormányzati támogatás:                     446.450.085 Ft
                                                 Működési bevétel:                                   271.358.150 Ft

Kiadások:
                       Személyi juttatások:                                                           791.728.000 Ft
                       Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
                       hozzájárulási adó:                                                               112.280.803 Ft
                       Dologi kiadások:                                                                 328.182.432 Ft
                       Beruházások:                                                                         15.240.000 Ft

      2022. évi 8 órára számított álláshelyek száma:              172 fő
                              ebből: szakmai                                          77 fő
                                         intézményüzemeltetési                   95 fő                                                                     
 
 A vezetői munkakör betöltésével járó, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művészi arculatával, művészeti vezetésének módjával, a foglalkoztatással kapcsolatos elemek:

a vezető vállalja, hogy
 • a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház évadonként legalább 98.000 fős fizetőnézőt fogad és legalább 350 előadást tart,
 •  a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház együttműködik a város kulturális, köznevelési, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézményeivel,
 •  biztosítja a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház jelenlétét az országos művészeti életben, fenntartja és bővíti annak szakmai-művészeti kapcsolatrendszerét,
 •  kapcsolatot tart fenn külföldi színházművészeti szervezetekkel és intézményekkel,
 •  erősíti a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház regionális szerepét,
 •  teljesíti az alapító okiratban és a közös működtetési megállapodásban rögzített feladatokat,
 • gondoskodik a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház működéséhez jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről,
 • gyakorolja a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház munkavállalói felett a munkáltatói jogokat,
 • gondoskodik a költségvetési szerv működtetéséről, a használatban lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséről,
 • gondoskodik a költségvetés tervezéséről, az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról és felhasználásáról,
 • felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, gazdasági munka színvonalát.
Az előadó-művészeti szervezettel szemben támasztott teljesítménymutatók:
 • a műsorterv gazdagításával törekedjen a kecskeméti színjátszás hagyományainak megőrzésére, a művészeti színvonal emelésére,
 • törekedjen az elért fizető nézőszám megőrzésére, lehetőség szerinti emelésére,
 • fordítson kiemelt figyelmet a széles korosztályt felölelő műsorpolitika kidolgozására,
 • gondoskodjon arról, hogy évadonként legalább 10 bemutatót tartson,
 • törekedjen a hazai és nemzetközi szervezetekkel minél jobb együttműködésre, a nemzetközi jelenlét megerősítésére,
 • repertoárja kialakítása során kezelje kiemelten a kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek bemutatását,
 • évadonként legalább 1 bemutatója legyen a Kecskemét City Balettnek,
 • gondoskodjon a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, fejlesztéséről,
 • sikeres pályázati feltételek és döntések esetén kerüljön továbbra is megrendezésre a SZÍN-TÁR,
 • évadonként 1 opera és 2 gyermek-ifjúsági előadás kerüljön bemutatására.
A munkakör betöltésének feltétele:
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú végzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség,
 • legalább ötéves, az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat, vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat,
 • a vezetői munkakör munkaviszony keretében látható el,
 • a munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetői állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával az Emtv. 39. §-a alapján jön létre.

A munkakör betöltésének időtartama:

A munkaviszony 2023. február 1. napjától - 2028. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

Munkába lépés napja: 2023. február 1.

Bérezés és egyéb juttatások:

A munkabér összege a felek közötti megegyezéssel kerül megállapításra, figyelemmel az Emtv. 39/A. §-ában foglaltakra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó kéri-e zárt ülés tartását,
 • beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma a megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül más személlyel is közölhető,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vele szemben az Emtv. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • az intézmény vezetésére, gazdaságos és hatékony működésére, menedzselésére vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje:

A Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján történt közzétételt követő 30 munkanap

A pályázat benyújtásának helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház intézményvezető (igazgató) munkakörének betöltésére” megjelöléssel 1 példányban kell benyújtani.

A pályázat kiírója a pályázati kiírással kapcsolatban a konzultáció lehetőségét biztosítja.
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást Ladics Monika, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője nyújt az érdeklődőknek. (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. tel.: 76/513-524)

A pályázat elbírálásának határideje:

A jelölteket az Emtv. 39. § (3) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül meghallgatja. A pályázatok elbírálására a szakmai bizottság ülését követő első testületi ülésen kerül sor.
 

2022. július 29.